Prop. 87 L (2018–2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Til innholdsfortegnelse

3 Alderspensjon til personer med særaldersgrense. Prosessavtale for det videre arbeidet

Partene – Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter – viser til pensjonsavtalen inngått 3. mars 2018. Denne prosessavtalen innebærer ingen endringer i denne avtalen.

Bakgrunn

Den 3. mars ble det inngått en avtale om ny tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte. De nye pensjonsløsningene skal gjelde fra 2020 for årskull født fra og med 1963.

Pensjonsavtalen slår fast at regelverket for personer med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere må tilpasses påslagsmodellen. De som er født tidligere skal beholde dagens regler. Det heter videre at:

«Personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres.
Personer som har mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler. Mulige tilpasninger kan for eksempel være en forhøyet opptjeningssats, videreføring i bruttoordningen med mer. Ulike årskull og ulike aldersgrenser kan ha ulike regler.»

For at 1963-årskullet med 60 års aldersgrense, som i utgangspunktet skal omfattes av påslagsmodellen, skal kunne ta ut pensjon etter 85-årsregelen i 2020 må det vedtas regler som sikrer dette. For å sikre at Stortinget behandler et lovforslag før sommeren 2019, må proposisjonen legges fram senest 10. april 2019.

Formål

Formålet med denne prosessavtalen er å sikre den nødvendige fremdriften i arbeidet knyttet til å oppfylle avtalen av 3. mars 2018 angående særaldersgrenser.

Prosessavtalen angir omfanget av arbeidet, arbeidets rekkefølge og tidsfrister.

Omfang

Partene er enige om å gjennomføre en prosess med sikte på å komme fram til enighet om pensjonsreglene for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere. Partene skal både finne løsninger som kan virke på lang sikt og løsninger som sikrer pensjonsnivået til de eldste årskullene med særaldersgrense. Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med de løsningene det er oppnådd enighet om.

Partene er enige om at arbeidet ikke skal gi føringer for hvilke stillinger/oppgaver som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette må avklares i en senere prosess.

Arbeidets rekkefølge og tidsfrister

Det tas sikte på at regelverket for beregning av pensjon som skal gjelde for de eldste årskullene som i utgangspunktet skal omfattes av påslagsordningen, skal avtales innen 15. desember 2018.

Det legges opp til en todelt prosess for den langsiktige løsningen og for gjenstående sikrings- og overgangsregler. Første fase skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene. Første fase skal avsluttes innen 1. oktober 2019.

Andre fase skal ha som mål å avtale en langsiktig pensjonsløsning for personer med særaldersgrense, samt gjenstående sikrings- og overgangsbestemmelser senest 1. november 2019.

Andre fase skal ledes av arbeids- og sosialministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet. Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.

Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er oppnådd enighet om. De nye pensjonsløsningene skal, i tråd med det som er avtalt 3. mars 2018, kunne virke fra 1.1.2020.

Oslo 29. november 2018

Figur 3.1 

Til dokumentets forside