Prop. 87 L (2018–2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Til innholdsfortegnelse

17 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

17.1 Til endringene i lov om Statens pensjonskasse

Til kapitteloverskriftene

Endringen innebærer at ordet «kapitel» i kapitteloverskriftene endres til «kapittel». Det vises til punkt 7.2.4.2.

Til § 8 første ledd

Paragrafen hører inn under bestemmelsene om medlemskap. Forslaget til endring innebærer at leddet oppheves, slik at det ikke lenger stilles krav til minste tjenestetid for rett til medlemskap for den som begynner i stilling i høy alder. Nåværende andre ledd blir § 8.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til § 11 første ledd

Endringen i § 11 første ledd andre punktum innebærer at begrepet «tjenestemennenes hovedsammenslutninger» endres til «hovedsammenslutningene».

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til § 14 første ledd

Bestemmelsen gjelder begrensningen i pensjonsgivende inntekt på 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Ved endringen i første punktum endres «Den pensjonsgivende inntekt» til «Pensjonsgrunnlaget». Forslaget til nytt andre punktum innebærer en begrensning i pensjonsgrunnlaget på 7,1 G ved beregning av betinget tjenestepensjon.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til § 14 andre ledd

Det følger av forslaget til nytt tredje punktum at leddet ikke gjelder pensjon etter kapittel 5 a, med unntak av oppsatt pensjon for tjenestetid før 2020.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til § 15

Paragrafen har særskilte bestemmelser om fastsetting av pensjonsgrunnlaget i ulike situasjoner: når medlemmet har hatt varierende arbeidstid, når medlemmet tidligere har hatt et høyere pensjonsgrunnlag eller når medlemmet har hatt flere stillinger samtidig. I forslaget til nytt fjerde ledd slås det fast at paragrafen ikke gjelder pensjon etter kapittel 5 a, med unntak av oppsatt pensjon for tjenestetid før 2020, og pensjon etter kapittel 6.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til § 19

Bestemmelsen gjelder hva som regnes som tjenestetid. Endringen i første ledd første punktum innebærer en presisering av hva som regnes som tjenestetid når tiden inngår i beregningen av pensjon. I forslaget til andre ledd videreføres bestemmelsene i nåværende første ledd tredje og fjerde punktum om avrunding av tjenestetiden, og det presiseres samtidig at bestemmelsene gjelder ved beregning av pensjon etter kapittel 5, 6 og 7. Det foreslås i nytt tredje ledd avrundingsregler for tjenestetid ved beregning av pensjon etter kapittel 5 a. Nåværende andre ledd blir nytt fjerde ledd.

Det vises til punkt 7.3.3 og 7.3.4.2.

Til § 20

Endringen i første ledd bokstav d innebærer at begrepet «tjenestemennenes hovedsammenslutninger» endres til «hovedsammenslutningene».

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til kapittel 5 – overskriften

Endringen i overskriften innebærer en nødvendig avgrensning mot nytt kapittel 5 a.

Det vises til punkt 7.2.4.2.

Til ny § 20 a

Bestemmelsen i første ledd angir virkeområdet for kapittel 5, som gjelder for medlemmer født i 1962 eller tidligere. Det følger av forslaget til andre ledd at kapittel 5 også skal gjelde for medlemmer som er født i 1963 eller senere, som fratrer stilling med særaldersgrense med rett til pensjon. Det presiseres at alderspensjonen faller bort fra og med måneden etter fylte 67 år og ved uttak av pensjon etter kapittel 5 a før fylte 67 år.

Det vises til punkt 12.7 og 12.8.2.

Til § 24 b

Paragrafen har bestemmelser om garantert pensjonsnivå (individuell garanti) for årskull til og med 1958-kullet. Endringen i første ledd innebærer en mindre omformulering, som tydeliggjør og forenkler bestemmelsen med hensyn til hvem som er omfattet av garantien. I sjetteledd tas det inn en bestemmelse som klargjør beregningen av garantitillegg ved gradert uttak av tjenestepensjonen. Nåværende sjette ledd blir nytt sjuende ledd.

Det vises til punkt 13.4 og 13.5.2.

Til ny § 24 c

I forslaget gis det en garantibestemmelse for årskullene 1959–1962. Etter bestemmelsen får medlemmer i disse årskullene en andel av den garantien som gjelder for eldre årskull, og bestemmelsen innebærer en utfasing av den individuelle garantien etter § 24 b.

Det vises til punkt 13.4 og 13.5.2.

Til nytt kapittel 5 a – overskriften

I overskriften angis en nødvendig avgrensning mot nåværende kapittel 5, det vil si at kapitlet gjelder påslagspensjon mv.

Det vises til punkt 7.2.4.2.

Til ny § 26 a

Bestemmelsen angir virkeområdet for kapittel 5 a, som gjelder for medlemmer født i 1963 eller senere.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til ny § 26 b

Paragrafen har bestemmelser om opptjening av alderspensjon (påslagspensjon). Hovedregelen for opptjening går fram av første ledd, herunder grunnlaget for opptjeningen og opptjeningssatsene, og at det gis opptjening fram til fylte 75 år. Det blir presisert at opptjening basert på en deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling. I andre ledd er det gitt bestemmelser om opptjening for tid med hel eller gradert midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, der det også presiseres at i perioder med annen samtidig opptjening, skal opptjeningen på grunnlag av uførepensjonen reduseres med annen opptjening. Det går fram av tredje ledd at det også gis opptjening under ulike ulønnede, hele eller delvise permisjoner. Opptjening etter andre og tredje ledd skjer ut fra henholdsvis det pensjonsgrunnlaget som uførepensjonen er beregnet av eller pensjonsgrunnlaget i den stillingen medlemmet har permisjon fra. Det følger av fjerde ledd at opptjeningen skal skje løpende, og at pensjonsopptjeningen akkumuleres i en påslagsbeholdning.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til ny § 26 c

Bestemmelsen gjelder uttak av alderspensjon. Første ledd angir når alderspensjonen kan tas ut, og det går fram av andre ledd at årlig pensjon fastsettes ved at påslagsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Tredje ledd har bestemmelser om en utstrakt adgang til å ta ut gradert pensjon, men angir likevel et minimumsnivå på uttakstidspunktet for årlig utbetalt påslagspensjon på 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Videre presiseres det her at for medlemmer med gradert midlertidig uførepensjon eller uførepensjon kan summen av uføregrad og uttaksgrad i alderspensjonen ikke overstige 100 prosent. Fleksibelt uttak av alderspensjonen er ytterligere regulert i fjerde ledd, der det først slås fast at det må ha gått ett år fra første gangs uttak eller et senere endringstidspunkt før pensjonen kan endres eller oppdateres. Medlemmet selv må sette fram eventuelt krav om oppdatering av gradert pensjon, slik at pensjonen beregnes på nytt, men uten at pensjonsgraden endres. Hvis medlemmet ikke krever oppdatering, vil ny opptjening legges til pensjonsbeholdningen på vanlig måte, og den graderte pensjonen under utbetaling endres ikke. Ellers er det her bestemt at medlemmet når som helst kan ta ut full pensjon eller stanse pensjonen, og at full pensjon uansett utbetales ved fylte 75 år. Femte ledd har nærmere bestemmelser om selve beregningen av pensjonen ved endring eller oppdatering av pensjonsgrad, og det følger av sjette ledd at pensjonen ikke blir avkortet hvis medlemmet har arbeidsinntekt ved siden av pensjonen.

Det vises til punkt 7.2.3 og 7.2.4.2.

Til ny § 26 d

Paragrafen har bestemmelser om omregning av ny opptjening til årlig pensjon, herunder tidspunktet for slik omregning. Bestemmelsene i første ledd gjelder opptjening etter uttak av hel alderspensjon, mens andre ledd gjelder ved gradert uttak av pensjon. Bestemmelsen i andre ledd innebærer at pensjonsopptjeningen ikke omregnes til pensjon med mindre uttaksgraden endres eller medlemmet krever at pensjonen skal oppdateres, jf. § 26 c fjerde og femte ledd. Tredje ledd er en forskriftshjemmel.

Det vises til punkt 7.3.3 og 7.3.4.2.

Til ny § 26 e

Bestemmelsen gjelder opptjening av betinget tjenestepensjon. I første ledd slås det fast at målgruppen er medlemmer som ikke har rett til AFP, og at betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen. Andre ledd har regler om grunnlaget for opptjeningen og opptjeningssatsen, og at det gis opptjening fram til og med den måneden medlemmet fyller 62 år. Det blir presisert at opptjening basert på en deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling. I tredje ledd er det gitt bestemmelser om opptjening for tid med hel eller gradert midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, der det også presiseres at i perioder med annen samtidig opptjening, skal opptjeningen på grunnlag av uførepensjonen reduseres med annen opptjening. Det følger av fjerde ledd at opptjeningen skal skje løpende, og at pensjonsopptjeningen akkumuleres i en betingetbeholdning.

Det vises til punkt 8.2.3 og 8.2.4.2, 8.3.3 og 8.3.4.2.

Til ny § 26 f

I paragrafen her er det foreslått regler om uttak av betinget tjenestepensjon. Første ledd angir når alderspensjonen kan tas ut, og det er gitt en særskilt bestemmelse for de tilfellene betinget tjenestepensjon innvilges etter at et medlem er fylt 70 år. Videre slås det fast at uttak av påslagspensjon er et vilkår for rett til betinget tjenestepensjon. Det går fram av andre ledd at årlig pensjon fastsettes ved at betingetbeholdningen divideres med delingstallet på uttakstidspunktet. Tredje ledd har bestemmelser om at pensjonen verken kan tas ut gradert eller stanses, og at pensjonen fritt kan kombineres med arbeidsinntekt.

Det vises til punkt 8.3.3 og 8.3.4.2.

Til ny § 26 g

Bestemmelsen gjelder oppsatt alderspensjon (påslagspensjon) for tjenestetid etter 2019, og det presiseres at det kreves minst ett års samlet tjenestetid for å ha rett til slik oppsatt pensjon.

Det vises til punkt 7.3.3 og 7.3.4.2.

Til ny § 26 h

Paragrafen har bestemmelser om oppsatt alderspensjon (bruttopensjon) for tjenestetid før 2020. Det følger av første ledd at det kreves minst tre års samlet tjenestetid for å ha rett til oppsatt pensjon etter denne paragrafen. Bestemmelser om beregning av pensjonen framgår av andre og tredje ledd. Pensjonsgrunnlaget per 31. desember 2019 og tjenestetiden samme dato er sentrale elementer i beregningen av slik oppsatt pensjon. Pensjonsgrunnlaget reguleres med lønnsveksten fram til pensjonen tas ut, jf. § 42 femte ledd andre punktum. Det er i andre ledd presisert at gjennomsnittlig stillingsprosent skal beregnes med utgangspunkt i de 30 årene med høyest stillingsandel i de tilfellene medlemmet har en tjenestetid på mer enn 30 år. Ellers tilsvarer beregningsreglene her i store trekk de tilsvarende reglene i §§ 22 og 23. Det følger av tredje ledd bokstav a at den som har full tjenestetid eller mer, får full pensjon, og «full tjenestetid» er nærmere definert her, i tråd med bestemmelsene i § 23 andre ledd. Tredje ledd bokstav b har regler om medlemmer som ikke har full tjenestetid. I fjerde ledd er det gitt bestemmelser om barnetillegg, tilsvarende bestemmelsene i § 22 fjerde ledd. Bestemmelser om levealdersjustering går fram av femte ledd. I sjette ledd er gitt nærmere regler om uttak av oppsatt pensjon, herunder når henholdsvis pensjon og barnetillegg tidligst kan tas ut, og at det er en forutsetning at medlemmet har tatt ut hel eller delvis alderspensjon fra folketrygden. Det er ellers presisert at pensjonen verken kan tas ut gradert eller stanses. Ellers følger det av sjuende ledd at pensjonen fritt kan kombineres med arbeidsinntekt.

Det vises til punkt 11.3.3 og 11.3.4.2, 11.4.3 og 11.4.4.2.

Til ny § 26 i

Bestemmelsen gjelder 2011-tillegg for medlemmer født i årene 1963–1967. Første ledd har nærmere bestemmelser om hvem som har rett til 2011-tillegg og hvordan tillegget beregnes, herunder grunnlaget for beregningen og opptjeningssatsen. 2011-tillegg kan gis til medlemmer født i årene 1963–1967 som har opptjening før 2011 som gir rett til oppsatt alderspensjon for tjenestetid før 2020. Fullt tillegg forutsetter 30 års tjenestetid før 2011. Det følger av bestemmelsene at tillegget trappes gradvis ned slik at medlemmer i 1963-kullet får 100 prosent tillegg, mens medlemmer i 1967-kullet får 20 prosent tillegg. Bestemmelser om utbetaling er tatt inn i andre ledd. Tillegget kan ikke graderes eller stanses, men kan etter tredje ledd fritt kombineres med arbeidsinntekt.

Det vises til punkt 10.4 og 10.5.2.

Til ny § 26 j

Paragrafen har bestemmelser om overgangstillegg for medlemmer født i årene 1963–1970. I første ledd er det gitt nærmere bestemmelser om hvem som har rett til overgangstillegg, og om utbetalingen av tillegget. Det er et vilkår at medlemmet fratrer stillingen helt. Beregningsreglene følger av andre ledd, der det blant annet presiseres at tillegget skal beregnes forholdsmessig for den som har mindre enn 40 års tjenestetid, og hvis gjennomsnittlig stillingsandel er lavere enn 100 prosent. Tredje ledd er en nedtrappingsbestemmelse som innebærer at medlemmer i 1963-kullet får 100 prosent overgangstillegg, mens medlemmer i 1970-kullet får 12,5 prosent av tillegget. Ellers følger det av fjerde ledd at overgangstillegg ikke skal levealdersjusteres, og at det ikke kan tas ut gradert.

Det vises til punkt 9.4 og 9.5.2.

Til ny § 26 k

Bestemmelsen gjelder levealdersjustering av pensjonen, som skal gjennomføres ved hjelp av delingstall fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det vises til punkt 7.3.3 og 7.3.4.2.

Til ny § 26 l

Bestemmelsen i første ledd gjelder opphør av pensjon når medlemmet dør. Det slås fast at pensjon etter kapittel 5 a opphører ved utgangen av måneden etter den måneden medlemmet døde, med unntak av pensjon etter §§ 26 h og 26 i som utbetales ytterligere en måned dersom medlemmet etterlater seg ektefelle. Andre ledd har en tilsvarende bestemmelse som i § 26 andre ledd for så vidt gjelder pensjon etter § 26 h, for de tilfellene et medlem dør uten at pensjonen er begynt å løpe.

Det vises til punkt 7.3.4.2 for påslagspensjon, punkt 8.3.4.2 for betinget tjenestepensjon, punkt 9.5.2 for overgangstillegg, punkt 10.5.2 for 2011-tillegg og punkt 11.4.4.2 for alderspensjon opptjent før 2020.

Til § 27 femte ledd

Bestemmelsen gjelder oppsatt uførepensjon, og ved endringen i første punktum presiseres det at retten til slik pensjon forutsetter at medlemmet har minst tre års tjenestetid.

Det vises til punkt 7.3.3 og 7.3.4.2.

Til § 35 første ledd

§ 35 gir regler om den øvre grensen for summen av egen alderspensjon eller uførepensjon i kombinasjon med enke- eller enkemannspensjon. Det påpekes i andre ledd at summen av alderspensjon og ektefellepensjon ikke skal overstige et beløp som svarer til 60 prosent av summen av den gjenlevendes og den avdødes alderspensjoner. I forslaget til lovendring blir det presisert at alderspensjon i denne sammenheng er alderspensjon beregnet etter bruttopensjonsreglene, det vil si etter kapittel 5.

Det vises til punkt 7.2.3 og punkt 7.2.4.2.

Til § 42

Paragrafen har bestemmelser om regulering av pensjon under opptjening og pensjon under utbetaling. Gjennomgående er det slik at alderspensjon under opptjening reguleres i samsvar med lønnsveksten, mens alderspensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Med lønnsveksten i denne sammenheng menes lønnsvekst fastsatt i tråd med forskrift 6. mai 2011 nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden. I første ledd er det foreslått bestemmelser om at påslagsbeholdningen og betingetbeholdningen reguleres i samsvar med lønnsveksten. Det presiseres i andre punktum at ved reduksjon av uttaksgrad eller stans av påslagspensjon skal reguleringen av påslagsbeholdningen ta hensyn til når på året endringen fant sted. Andre punktum er ikke relevant for betinget tjenestepensjon ettersom den ikke ytes gradert eller kan stanses. Endringene i andre ledd innebærer en presisering av reguleringsreglene for pensjon etter henholdsvis kapittel 5 og kapittel 5 a, der det også slås fast at overgangstillegg ikke reguleres på vanlig måte, men skal beregnes av det til enhver tid gjeldende grunnbeløpet. Forslaget som gjelder fjerde ledd første punktum, presiserer at oppreguleringen av pensjonsgrunnlaget ved 67 år gjelder bruttoberegnet alderspensjon etter kapittel 5. I femte ledd andre punktum presiseres det at pensjonsgrunnlaget for oppsatt alderspensjon etter § 26 h skal reguleres med lønnsveksten fram til pensjonen tas ut. Endringen i sjette ledd innebærer en utvidelse av bestemmelsen til også å gjelde beholdninger, og at det også henvises til forskriftshjemmelen i folketrygdloven § 20-18 åttende ledd. Nytt sjuende ledd er en forskriftshjemmel.

Det vises til punkt 7.4.3 og 7.4.4.2, 8.4.2 og 8.4.3.2.

Til § 44 tiende ledd

Bestemmelsen gjelder forholdet til ytelser fra folketrygden, det vil si at Statens pensjonskasse kan sette som vilkår for å innvilge ytelser at medlemmet setter fram krav om ytelser fra folketrygden. Etter bestemmelsen i andre punktum gjelder dette ikke for pensjon etter kapittel 5 a, med unntak av oppsatt pensjon etter § 26 h.

Det vises til punkt 7.3.3 og 7.3.4.2.

17.2 Til endringene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Til kapitteloverskriftene

Endringen innebærer at ordet «Kapitel» i kapitteloverskriftene endres til «Kapittel», og at romertallene i kapitteloverskriftene gjennomgående erstattes av arabiske (vanlige) tall. Det vises til punkt 7.2.4.4.

Til § 2 første ledd bokstav b

Bestemmelsen foreslås opphevet. Den tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 8 første ledd. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen. Endringen innebærer ellers at innholdet i nåværende bokstav a inngår i første ledd.

Til § 8 c første ledd

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24 b første ledd. Det vises til merknadene til den bestemmelsen.

Til § 8 c sjette ledd

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24 b sjette ledd. Det vises til merknadene til den bestemmelsen.

Til ny § 8 d

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24 c. Det vises til merknadene til den bestemmelsen.

Til § 10 femte ledd første punktum

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 27 femte ledd første punktum. Det vises til merknadene til den bestemmelsen.

Til § 26

Bestemmelsen gjelder forholdet til ytelser fra folketrygden, det vil si at pensjonsordningen kan sette som vilkår for tilståelse av ytelser at medlemmet setter fram krav om ytelser fra folketrygden. Endringen i første punktum er bare en språklig oppretting.

17.3 Til endringene i samordningsloven

Til § 3

Paragrafen hører under lovens omfangsbestemmelser. I forslaget til første ledd gis det regler om hvilke alderspensjoner etter lov om Statens pensjonskasse og tilsvarende pensjoner fra andre tjenestepensjonsordninger som omfattes av samordningsloven. Endringen innebærer ellers at nåværende første til fjerde ledd blir andre til femte ledd.

Det vises til punkt 11.5.3 og 11.5.4.

Til kapitteloverskriften i § 24 a

Samordningsloven § 24 a gjelder samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden etter folketrygdloven kapittel 20. For å skille § 24 a fra § 24 c blir det presisert at bestemmelsen gjelder for medlemmer født i 1962 eller tidligere.

Til ny § 24 c

Paragrafen hører under kapittel VII om samordning med pensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon i privat sektor fra 1. januar 2011. Overskriften angir når bestemmelsen kommer til anvendelse, det vil si ved uttak av oppsatt alderspensjon etter lov om Statens pensjonskasse § 26 h og annen tilsvarende tjenestepensjon for medlemmer født i 1963 eller senere. Det følger av nr. 1 at det ved uttak av pensjon før fylte 67 år skal foretas en foreløpig samordning med alderspensjon fra folketrygden, og det gis regler om hvordan slik foreløpig samordning skal foretas. I nr. 2 og nr. 3 er det gitt bestemmelser om ny samordning ved fylte 67 år, og om gjennomføringen av det samordningsoppgjøret som da skal foretas. Nr. 4 har regler for uttak av pensjon ved eller etter fylte 67 år, mens nr. 5 har regler om ny samordning når opptjening i folketrygden legges til utbetalt alderspensjon. Det presiseres også at det ikke skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden som er opptjent fra og med året etter fylte 67 år. I nr. 6 presiseres det at tillegg til alderspensjon etter folketrygdloven § 20-18 femte ledd skal gå til fradrag i alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen. Det framgår av nr. 7 at det skal gis et tillegg til tjenestepensjonen på 2,5 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert med folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Etter nr. 8 skal samordningsfradragene og tillegget etter nr. 7 begrenses forholdsmessig dersom pensjonisten ikke har full tjenestetid i tjenestepensjonsordningen. Nr. 9 har bestemmelser om hva som skjer når folketrygden er tatt ut gradert. Da skal det legges til grunn en ugradert alderspensjon i samordningsberegningen. Nr. 10 har bestemmelser om regulering av samordningsfradraget etter nr. 1 til nr. 4 og tillegget etter nr. 7. Nr. 11 er en forskriftshjemmel.

Det vises til punkt 11.5.3 og 11.5.4.

17.4 Til endringene i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Til kapitteloverskriftene

Endringen innebærer at romertallene i kapitteloverskriftene gjennomgående erstattes av arabiske (vanlige) tall.

Til § 3 første ledd bokstav a

Bestemmelsen foreslås opphevet. Den tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 8 første ledd. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen. Endringen innebærer ellers at nåværende bokstav b og c blir bokstav a og b.

Til § 5

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 19. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til kapittel 4 – overskriften

Overskriften tilsvarer overskriften til lov om Statens pensjonskasse kapittel 5. Det vises til merknadene til denne overskriften.

Til ny § 6 a

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 20 a. Eneste forskjell er at laveste aldersgrense i pensjonsordningen for sykepleiere er 65 år. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til § 10 c

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24 b. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 10 d

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24 c. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til nytt kapittel 4 a – overskriften

Overskriften tilsvarer overskriften til lov om Statens pensjonskasse kapittel 5 a. Det vises til merknadene til denne overskriften.

Til ny § 11 a

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 a. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 b

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak lov om Statens pensjonskasse § 26 b. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen. Det er likevel slik at opptjeningen under ulønnede permisjoner etter tredje ledd her er begrenset til utdanningspermisjon.

Til ny § 11 c

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 c. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 d

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 d. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 e

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 e. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 f

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 f. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 g

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 g. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 h

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 h. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 i

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 i. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 j

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 j. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 k

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 k. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til ny § 11 l

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 26 l. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til § 12 femte ledd første punktum

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 27 femte ledd første punktum. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til § 19 a første ledd tredje punktum

Det presiseres at retten til oppsatt ektefellepensjon krever minst tre års samlet tjenestetid.

Til § 20 første ledd bokstav a

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 35 første ledd. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til § 36 tredje ledd

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 44 tiende ledd. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til § 39

Bestemmelsen tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 42. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

17.5 Til endringen i lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Til § 2 femte ledd

Bestemmelsen gjelder garantert pensjonsnivå etter lov om Statens pensjonskasse § 24 b, med visse tilpasninger. Ved endringen i form av nytt tredje punktum slås det fast at garantert pensjonsnivå etter lov om Statens pensjonskasse § 24 c gjelder tilsvarende. Bestemmelsen gjelder for årskullene 1959–1962.

Det vises til punkt 13.4 og 13.5.5.

17.6 Til endringen i lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse

Til § 3 tredje ledd

Bestemmelsen gjelder blant annet beregning av pensjonen og den individuelle garantien. I tredje ledd nytt andre punktum slås det fast at garantert pensjonsnivå etter lov om Statens pensjonskasse § 24 c gjelder tilsvarende.

Det vises til punkt 13.4 og 13.5.6.

17.7 Til endringene i lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett

Til § 4

Bestemmelsen gjelder beregning av pensjon. Ved endringen i første ledd presiseres det at alderspensjon beregnes etter lov om Statens pensjonskasse kapittel 5. I tredje ledd fastslås det at garantireglene etter lov om Statens pensjonskasse § 24 c for årskullene 1959–1962 også skal gjelde. Endringene er for øvrig rene omformuleringer.

Det vises til punkt 6.4.

17.8 Til endringene i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Til § 3-6 andre ledd

Bestemmelsen gjelder levealdersjustering og garantert pensjonsnivå. Endringen i første punktum innebærer at det også henvises til lov om Statens pensjonskasse § 24 c.

Det vises til punkt 13.4 og 13.5.7.

Til § 4-6 andre ledd

Bestemmelsen gjelder levealdersjustering og garantert pensjonsnivå. Endringen i første punktum innebærer at det også henvises til lov om Statens pensjonskasse § 24 c.

Det vises til punkt 13.4 og 13.5.7.

Til dokumentets forside