Prop. 87 L (2018–2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i følgende lover:

  • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

  • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

  • lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

  • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

  • lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

  • lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse

  • lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett

  • lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Forslagene i proposisjonen her følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

Det foreslås nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020. Den nye alderspensjonsordningen omtales heretter som påslagspensjon. Departementet foreslår at opptjeningen til påslagspensjon skal være 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G og i tillegg 18,1 prosent av pensjonsgrunnlag mellom 7,1 og 12 G. Det foreslås også at det skal gis opptjening i visse andre tilfeller, blant annet der et medlem har fratrådt med uførepensjon. Det foreslås at opptjeningen skal akkumuleres i en beholdning som danner grunnlaget for å beregne årlig pensjon. Det foreslås at påslagspensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år. Ved uttak deles beholdningen med folketrygdens delingstall som reflekterer forventet utbetalingstid. Det foreslås at påslagspensjon skal kunne kombineres med arbeid uten at pensjonen blir avkortet. Se nærmere beskrivelse av påslagspensjon i kapittel 7.

Det foreslås regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og med 1963. Opptjening av betinget tjenestepensjon skal skje fra 1. januar 2020. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Det foreslås at betinget tjenestepensjon skal tjenes opp med tre prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til fylte 62 år. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Ved uttak beregnes den årlige pensjonen ved å dele den betingede beholdningen med folketrygdens delingstall. Se nærmere beskrivelse av betinget tjenestepensjon i kapittel 8.

Det foreslås regler for et overgangstillegg som skal gjelde for årskullene 1963–1970. Overgangstillegget utgjør 0,15 G for 1963-kullet, og tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet. Tillegget skal gis i alderen fra 62 til 67 år til dem som fratrer fra medlemspliktig stilling før 67 år. Tillegget skal ikke levealdersjusteres eller avkortes mot arbeidsinntekt. Se nærmere beskrivelse av overgangstillegget i kapittel 9.

Det foreslås regler for et tillegg til pensjonen for årskullene 1963–1967 som har opptjening før 2011. Dette tillegget omtales heretter som 2011-tillegg. Det foreslås at et fullt 2011-tillegg skal utgjøre 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen multiplisert med en brøk hvor opptjeningstid før 2011 er telleren og 30 år er nevneren. Tillegget skal trappes ned med årskull slik at 1963-kullet får 100 prosent av et fullt tillegg, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent av et fullt tillegg. Det foreslås at tillegget ikke skal levealdersjusteres, men det skal korrigeres for uttaksalder. Det foreslås at tillegget utbetales samtidig med oppsatt bruttopensjon. Se nærmere beskrivelse av 2011-tillegget i kapittel 10.

Det foreslås justeringer i reglene for å beregne pensjon fra dagens ordning for personer født fra og med 1963. Det foreslås at opptjening som har skjedd fram til 1. januar 2020 skal beregnes som en oppsatt pensjon. Det foreslås regler for samordning og fleksibelt uttak fra 62 år. Se nærmere beskrivelse av alderspensjon opptjent før 2020 i kapittel 11.

Det foreslås regler for en tidligpensjon til personer født fra og med 1963 som fratrer stilling med lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen (heretter omtalt som særaldersgrense). Tidligpensjonen gis i perioden fram til og med 67 år. Se nærmere beskrivelse av tidligpensjon i kapittel 12.

Det foreslås regler for individuell garanti for årskullene 1959–1962. Det foreslås at det videreføres en individuell garanti for disse årskullene ved at disse får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Andelene bestemmes av forholdet mellom opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet opptjeningstid. Garantitilleggene skal trappes ned med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av tillegget. Se nærmere beskrivelse av utfasingen av den individuelle garantien i kapittel 13.

Til forsiden