Prop. 92 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 27. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2018 – 30.06.2019. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 123,1 mill. kroner. Dette er en økning på 4,5 mill. kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2018/2019 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Tiltak som bygger opp om økologisk bærekraft er særlig prioritert.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget