Prop. 98 L (2015–2016)

Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)

Olje- og energidepartementet foreslår å endre lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-2 slik at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn den systemansvarlige eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Departementet foreslår videre å fjerne kravet om at aktører som planlegger etablering av ny utenlandsforbindelse snarest mulig skal informere departementet om sine planer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget