Prop. 98 L (2015–2016)

Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Olje- og energidepartementet fremmer med denne proposisjonen forslag om å endre lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-2 første ledd slik at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn den systemansvarlige eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.

Departementet foreslår videre å fjerne kravet i § 4-2 tredje ledd om at aktører som planlegger etablering av ny utenlandsforbindelse snarest mulig skal informere departementet om sine planer. Departementet vil samtidig belyse forholdet mellom den systemansvarlige og andre aktører i konsesjonsbehandlingen av utenlandsforbindelser.