Prop. 98 L (2019–2020)

Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Innledning

Norsk statsborgerskap skal henge høyt, og vilkårene for å få innvilget statsborgerskap skal virke integreringsfremmende. Det er i regjeringens politiske plattform (Granavolden-plattformen) uttalt at regjeringen vil heve kravet til norskferdigheter for å få norsk statsborgerskap til nivå B1. I dag kreves det ferdigheter i norsk muntlig på nivå A2, som er et elementært nivå.

Det er ulike syn på sammenheng mellom statsborgerskap og integrering. Begrepet integrere er vidt og sikter til innvandreres deltagelse på ulike områder i samfunnet, deriblant arbeid, utdanning, frivillighet, nærmiljø og oppfølging av barn i barnehage og skole mv. Sammenhengen mellom språk og integrering er derimot uomstridt. Det er en åpenbar sammenheng mellom norskferdigheter og tilknytning til arbeidslivet. Norskferdigheter er viktig både for tilgang til arbeid, for gode arbeidsvilkår, stabil arbeidstilknytning og mobilitet på arbeidsmarkedet. Norskferdigheter er også viktig for deltakelse på andre samfunnsområder, blant annet for å følge opp barns skolegang, for å delta i fritidsaktiviteter og for å kunne forstå og påvirke det samfunnet man bor i. Gode norskferdigheter er også en forutsetning for å fullt ut kunne ta i bruk de demokratiske rettighetene som norsk statsborgerskap gir. Å kunne snakke og forstå norsk er nøkkelen inn i store og små fellesskap i det norske samfunnet.

Etter mange år i Norge, og med ønske om fulle rettigheter som norsk statsborger, bør det etter regjeringens syn som hovedregel stilles krav om norskferdigheter på et nivå som gjør det mulig å delta fullt ut i arbeidsliv og samfunnsliv.

Det er legitimt å stille krav for å få statsborgerskap etter søknad, og Norge er ikke alene om å stille krav til språkferdigheter ved søknad om statsborgerskap. Det har vært en tendens de senere årene i mange europeiske land til å innføre strengere krav for å kunne bli statsborger. Blant annet har bekymring over sviktende integrasjon gjort at flere land stiller strengere krav til språkferdigheter og samfunnskunnskap for personer som søker om statsborgerskap.

I Danmark kreves det for eksempel at nye danske statsborgere har bestått muntlig og skriftlig prøve i dansk på nivå B2, mens Finland stiller krav om at søkere har skriftlige og muntlige ferdigheter i finsk eller svensk på nivå B1.

Departementet legger også til grunn at en stor andel av dem som har opphold i Norge etter utlendingsregelverket, etter syv års opphold i Norge vil ha gode forutsetninger for å oppnå nivå B1 på muntlig prøve i norsk.

Prinsippet om ett statsborgerskap ble avviklet i Norge 1. januar 2020. Ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) analyser fra desember 2018 bor det ca. 61 000 personer i Norge som inntil 1. januar 2020 har hatt krav om å være løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske. Dette er personer som fyller kravet om botid for å få norsk statsborgerskap, men likevel ikke har søkt om dette. Majoriteten av personene i denne gruppen som har opphold i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen. Departementet legger til grunn at flere personer i denne gruppen vil søke om norsk statsborgerskap i årene fremover, og at majoriteten av disse vil ha gode forutsetninger for å oppnå ferdigheter i norsk muntlig på minimum nivå B1. Nordiske borgere er unntatt fra språkkravene i statsborgerloven dersom de forstår det norske eller samiske språket, og er ikke inkludert i gruppen som er omtalt ovenfor.

2.2 Høringen

Kunnskapsdepartementet sendte forslag om ny lov om integrering og forslag til endringer i statsborgerloven på høring 16. august 2019. Forslaget ble samme dag lagt ut på regjeringen.no. Høringsfristen var 15. november 2019.

Kravet til ferdigheter i norsk muntlig gjelder for en videre gruppe enn dem som har rettigheter eller plikter etter introduksjonsloven og etter forslaget til ny lov om integrering. Kravet gjelder, med unntak av nordiske statsborgere, alle søkere mellom 18 og 67 år. Departementet velger på denne bakgrunn å fremme forslagene til endringer i statsborgerloven og forslag til ny integreringslov i separate proposisjoner.

Forslag til ny lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Domstolsadministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kompetanse Norge

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Norges forskningsråd

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Politiets utlendingsenhet (PU)

 • Statens helsetilsyn

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatembetene

 • Telemarksforskning

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • ØKOKRIM

 • Riksrevisjonen

 • Sivilombudsmannen

 • Sametinget

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Høyesterett

 • Lagmannsretten

 • Tingrettene

 • Forsvarets høgskole

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nordlandsforskning

 • Politihøgskolen

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • NTNU Samfunnsforskning

 • Senter for fredsstudier

 • Senter for kunnskap og likestilling (KUN)

 • Videregående skoler

 • Adopsjonsforum

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Caritas Norge

 • Civita – Den liberale tankesmien

 • Den norske dommerforening

 • Den norske Helsingforskomite

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (ffkf)

 • Frivillighet Norge

 • Flyktninghjelpen

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Frivillighet Norge

 • Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

 • InorAdopt

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring

 • Internasjonal helse- og sosialgruppe

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Kriminalomsorgens yrkesforbund

 • Kristent interkulturelt arbeid

 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LIM – Likestilling, integrering og mangfold

 • Minotenk

 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk legeforening

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk psykiatrisk forening

 • Norsk psykologforening

 • Norut Alta

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

 • Politiets fellesforbund

 • PRIO

 • Redd Barna

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Senter for flerkulturell ungdom

 • Tankesmien Agenda

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Utdanningsforbundet

 • Verdens barn

 • Virke

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Departementet har mottatt høringsuttalelser med realitetsmerknader fra følgende instanser:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kompetanse Norge

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

 • Politidirektoratet

 • Statped

 • Utdanningsforbundet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Fylkesmannen i Agder

 • Fylkesmannen Innlandet

 • Fylkesmannen Rogaland

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkeskommunen Innlandet

 • Fylkeskommunen Telemark

 • Fylkeskommunen Viken

 • Rogaland fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Alvdal kommune

 • Arendal kommune

 • Askøy kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Bodø kommune

 • Bømlo kommune

 • Drammen kommune

 • Elverum kommune

 • Flora kommune

 • Grong kommune

 • Hemsedal kommune

 • Hol kommune

 • Hå kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Kontaktutvalget for innvandrare og flyktningar i Stord kommune

 • Kragerø kommune

 • Kristiansand kommune

 • Kristiansund kommune

 • Kvinesdal kommune

 • Lier kommune

 • Lillehammer kommune

 • Lillestrøm kommune

 • Lindås kommune

 • Luster kommune ved NAV

 • Mandal kommune, Kvalifiseringsenheten

 • Melhus kommune

 • Nore og Uvdal kommune

 • Nye Ålesund kommune

 • Oppdal kommune, Innvandrertjenesten

 • Orkland kommune

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Rauma kommune

 • Risør kommune

 • Rælingen kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skien kommune

 • Sogndal kommune

 • Sola kommune

 • Stavanger kommune

 • Stord kommune

 • Sunndal kommune

 • Sunnfjord kommune

 • Sør-Varanger kommune

 • Time kommune

 • Tolga kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Tynset kommune

 • Verdal kommune

 • Vindafjord kommune

 • Vinje kommune, Vaksenopplæringa

 • Voss kommune, Integreringstenesta

 • Ørsta kommune

 • Bergen Katedralskole

 • Folkeuniversitetet

 • Fylkesnettverket for kommunal voksenopplæring Møre og Romsdal

 • Hedmark fylkes flerkulturelle råd

 • Gol læringssenter og integreringstjeneste

 • Gran og Lunner voksenopplæring

 • Harstad voksenopplæring

 • Høgskolen på Vestlandet

 • Høgskolen i Innlandet

 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)

 • Karmøy voksenopplæringssenter

 • Kongsberg norsksenter

 • Leiarnettverka for vaksenopplæringssentera i Sogn og Fjordane

 • Namsos opplæringssenter

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • Nygård skole

 • Odda Voksenopplæring

 • OsloMET, faggruppe for migrasjon og transnasjonalitet

 • Oslo Voksenopplæring, servicesenter

 • Oslo voksenopplæring Skullerud

 • Røros Voksenopplæringssenter

 • Sjøvegan vgs.

 • Studieforbundet Folkeuniversitetet

 • Sund Vaksenopplæring

 • Trondheim voksenopplæringssenter

 • Tønsberg Læringssenter

 • Universitetet i Bergen

 • Utdanningsforbundet ved Nygård skole

 • Vaksenopplæringa i Ullensvang herad

 • Voksenopplæringen for Øvre Romerike

 • Volda læringssenter

 • Voss Vaksenopplæring

 • Ålesund voksenopplæring

 • Antirasistisk senter

 • Caritas

 • Det felles innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF)

 • Fellesorganisasjonen

 • Jussbuss

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • JURK

 • KS

 • Kristent interkulturelt arbeid (KIA)

 • LO

 • Minotenk

 • Mirasenteret

 • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)

 • Norges Kristne Råd

 • Norsk folkehjelp

 • Norsk lektorlag

 • Norsk Psykologforening

 • Næringsforeningen i Stavanger

 • Redd barna

 • Regionrådet for fjellregionen

 • Rettspolitisk forening

 • Rødt

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Skeiv verden vest

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Språkrådet

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Vergeforeningen Følgesvennen

 • I tillegg hadde tre privatpersoner merknader.

Følgende instanser meddelte at de ikke hadde merknader til forslagene:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Norges Høyesterett

 • Borgarting lagmannsrett

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Hovedsynspunktene i høringsuttalelsene gjengis i proposisjonen her. For detaljer i høringsinstansenes uttalelser vises det til at alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på regjeringens nettsider.