Prop. 98 L (2019–2020)

Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav f og § 8. Det foreslås at kravet til ferdigheter i norsk muntlig heves fra krav om at søkere har oppnådd minimum nivå A2 på muntlig prøve i norsk til at søkere har oppnådd  minimum nivå  B1. Det foreslås at kravet til språknivå, som i dag fremgår av  statsborgerforskriften, skal fremgå av loven. Det foreslås også at det ikke lenger skal stilles krav om å dokumentere gjennomført norskopplæring eller gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget