Prop. 98 L (2020–2021)

Endringer i Svalbardloven m.m. (endret navn på Sysselmannen)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i til sammen 11 lover hvor ordet «sysselmannen» og varianter av det er brukt, som følge av at tittelen «sysselmann» blir endret til det kjønnsnøytrale navnet «sysselmester». Det nye navnet gjelder både for stillingen og virksomheten. De fleste endringene gjøres i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven).

Endringene er av teknisk karakter, og de er en følge av at stillings- og virksomhetsnavnet endres. Det blir ikke gjort noen materielle endringer. Forslaget innebærer at der ordet «sysselmannen» brukes i lovverket, blir dette endret til «sysselmesteren» på bokmål og «sysselmeisteren» på nynorsk. Det foreslås tilsvarende endringer i lovbestemmelser der variantene «sysselmannskontoret» og «sysselmannens» blir brukt. I tillegg foreslås «sysselmannen» med liten forbokstav endret til «Sysselmesteren» med stor forbokstav der det siktes til virksomheten. Der «Sysselmannen» med stor forbokstav brukes i dag, og det siktes til virksomheten, endres dette tilsvarende til «Sysselmesteren». Enkelte steder er det i dag brukt stor forbokstav der det siktes til sysselmannen personlig, og dette foreslås endret til «sysselmesteren» de aktuelle stedene. Departementet foreslår at endringsloven skal gjelde fra 1. juli 2021.