Rapport - En kort oppsummering av noen funn fra kommuneundersøkelsen 2020

OsloMet - Kommunenes boligsosiale aktivitet etter Covid-19 utbruddet

OsloMet v/NOVA og NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et notat om kommunenes boligsosiale aktivitet etter Covid-19 utbruddet. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som OsloMet sendte ut til kommunene høsten 2020. Et sentralt tema var å få kommunenes vurdering om hvordan de boligsosiale ordningene står seg i koronakrisen. Oppmerksomheten har særlig blitt rettet mot startlånet.

Notatet kan du lese her: 
OsloMet - kommuneundersøkelsen i 2020 i etterkant av Covid-19 utbruddet (pdf)