Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær

Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutts ekspertmøte november 2011, på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Eit ekspertmøte med forskarar har diskutert årsaker til kjønnsforskjellar i sjukefråværet.

Nasjonalt folkehelseinstitutt arrangerte i november 2011 eit ekspertmøte på oppdrag frå Arbeidsdepartementet.

Ekspertmøtet identifiserte kunnskapshol i gjeldande forsking, og skisserte mogelege metodiske tilnærmingar for å tette desse hola.

Ein viktig del av oppdraget på ekspertmøtet var å utarbeide ein rapport som summerer diskusjonen i møtet.

Last ned rapporten her