Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

November 2010 - H-2252 B

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for høsten 2010.

Utvalgets situasjonsforståelse

I Nasjonalbudsjettet 2011 anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter til 2,3 prosent i 2010, mens de frie inntektene anslås å få en vekst på 1,8 prosent. Dette innebærer at nivået på de frie inntektene blir om lag som anslått i budsjettopplegget for 2010, mens nivået på de samlede inntektene blir noe lavere. Den beregnede inntektsveksten for 2010 tar ikke hensyn til den ekstraordinære økningen i rammetilskudd på 1 mrd. kroner som regjeringen annonserte 12. november. Inntektsveksten for 2010 vil uansett bli betydelig lavere enn i 2009, noe som har sammenheng med at den finanspolitiske tiltakspakken mot finanskrisen bidro til svært høy inntektsvekst i 2009.

Aktivitetsveksten i kommunesektoren er fortsatt høy, selv om den ser ut til å bli noe redusert i forhold til 2009. Aktivitetsveksten i 2010 anslås til 3 prosent i Nasjonalbudsjettet 2011. Investeringene ligger på et historisk høyt nivå, og investeringene synes å være høye innenfor de fleste tjenesteområder. Det høye investeringsnivået bidrar til betydelig negative netto finansinvesteringer. For 2010 anslås netto finansinvesteringer som andel av inntekter til nærmere 7 prosent, om lag det samme nivået som i 2009.

Utvalget betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. I 2007 og 2008 ble netto driftsresultat sterkt redusert, fra 5,5 prosent av inntektene i 2006 til 0,4 prosent i 2008. Reduksjonen hadde sammenheng med lav inntektsvekst, høy vekst i sysselsetting og driftsutgifter, renteøkning og betydelige tap på finansielle plasseringer. I 2009 økte netto driftsresultat til 3 prosent av inntektene som følge av høy inntektsvekst, lavere rentenivå og betydelige gevinster på finansielle plasseringer. I 2010 ser driftsutgiftene ut til å vokse raskere enn inntektene, noe som trekker i retning av at driftsresultatet svekkes. På den andre siden ser netto renteinntekter ut til å øke, og dette trekker i retning av økt netto driftsresultat, mens lavere kapitalgevinster enn i 2009 kan trekke i motsatt retning. Når det tas hensyn til den ekstraordinære økningen i rammetilskuddet på 1 mrd. kroner, anslår utvalget at netto driftsresultat i 2010 kan komme på om lag samme nivå som i 2009.

Sett i forhold til anslag på inntekter i 2010 i Revidert nasjonalbudsjett 2010, legger Regjeringens budsjettforslag for 2011 opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 5,7 mrd. kroner og en reell vekst i de frie inntektene på 2,75 mrd. kroner. I forhold til anslag på regnskap for 2010 i Nasjonalbudsjettet 2011 innebærer forslaget en reell vekst i de samlede  inntektene på om lag 5,1 mrd. kroner eller 1,5 prosent og en vekst i de frie inntektene på 1,9 mrd. kroner eller 0,7 prosent. Det legges altså opp til en lavere inntektsvekst i 2011 enn i 2010. Et annet viktig element i budsjettet er forslaget om at barnehagene skal rammefinansieres. Det innebærer at de øremerkede tilskuddene anslås å bli redusert fra 12 prosent av inntektene i 2010 til 5 prosent i 2011.

Den demografiske utviklingen med flere barn i barnehagealder og flere eldre trekker isolert sett i retning av økte utgifter i kommunesektoren. Basert på en forutsetning om at gjennomsnittskostnadene i tjenesteproduksjonen ikke endres har utvalget anslått at merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen utgjør om lag 2,6 mrd. kroner i 2010. I tillegg kommer økte pensjonskostnader på om lag 600 millioner kroner. Noen av merutgiftene knyttet til demografi vil dekkes av gebyrer og øremerkede tilskudd. Budsjettforslaget legger om lag til rette for at de øvrige merutgifter knyttet til demografi og de økte pensjonskostnadene kan dekkes av veksten i frie inntekter. Effektivisering av tjenesteproduksjonen vil være nødvendig for å øke tjenestetilbudet ut over det som følger av den demografiske utviklingen. Gjennom mindre øremerking og økt lokal handlefrihet legger budsjettet for 2011 til rette for mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.