Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2019

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2019. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2018 og 2019.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien , og i kapittel 2 er det en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i sysselsettingen og tjenestene, blant annet beregninger av produksjonsindeksen for kommunene for 2018, er nærmere omtalt i kapitlene 3, 4 og 5, og driftsresultatene er beskrevet i kapittel 6. I kapittel 7 er gjeld i kommunesektoren omtalt, og  utvalget ser nærmere på økonomisk bærekraft i den enkelte kommune og fylkeskommune i kapittel 8. Nye beregninger av effektiviteten i de kommunale tjenestene er vist i kapittel 9, og befolkningsutvikling. Kommunesektorens utgifter er omtalt i kapittel 10.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2019 (pdf)