Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2020

Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2020. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2019 og 2020.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av kommuneøkonomien i 2019 og 2020 er basert på samme tallgrunnlag som i Nasjonalbudsjettet 2021, som ble lagt fram 7. oktober 2020, og Tillegg nr. 1 (2020-2021), som ble lagt fram 10. november 2020.

Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i sysselsettingen og tjenestene er nærmere omtalt i kapittel 3 og 4, driftsresultatene og disposisjonsfondene i kapittel 5, og gjeldsutviklingen i kapittel 6.

En omtale av hvordan variasjonene er mellom kommunene og mellom fylkeskommunene i inntektsnivå, tjenesteproduksjon og økonomisk situasjon er gitt i kapittel 7. Her inngår blant annet beregninger av produksjonsindeksen for kommunene for 2019.

Noen enkle analyser av hvordan brå endringer i rentenivå, aksjeverdier, boligprisene eller kraftprisene påvirker kommunenes økonomi, er beskrevet i kapittel 8.

Nye beregninger av effektiviteten i de kommunale tjenestene er vist i kapittel 9.

I kapittel 10 er befolkningsutviklingen og hvilke merutgifter det anslås å gi kommunesektoren under gitte forutsetninger, nærmere beskrevet, og utvalget har gjort et første, foreløpig anslag for merutgiftene i 2022.