Rapport fra evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Frist: 02.05.2005

Justisdepartementet sender rapporten fra evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen i Sør-Asia på høring. I tillegg arrangeres et åpent høringsmøte i Oslo 28. april. (21.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

200502898 RBA -JK

21. april 2005


Høring og høringsmøte – rapport fra evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Regjeringen oppnevnte 14. januar 2005 et utvalgt for å evaluere norske myndigheters håndtering av flodbølgekatastrofen i Sør-Asia. Justisministeren mottok rapporten 20. april 2005. Rapporten er tilgjengelig på Justisdepartementets hjemmeside.

Regjeringen vil følge opp evalueringsutvalgets rapport ved å fremme en stortingsmelding i løpet av våren, jf. St.prp. nr. 37 (2004-2005).

Med dette sendes rapporten på høring. Vi ber om at høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet innen mandag 2. mai 2005. Det bes om at uttalelsene i tillegg sendes på e-post til postmottak@jd.dep.no.

I tillegg inviterer Justisdepartementet til et åpent høringsmøte torsdag 28. april kl 1300 i Auditoriet, R5, Akersgt. 59. Departementet vil av hensyn til registrering av besøkende be om påmelding til deltagelse på høringsmøte på tlf.: 22 24 51 16 / 22 24 51 11 eller e-post: eva.westbye@jd.dep.no innen tirsdag 26. april 2005.


Med hilsen

Mette Stangerhaugen e.f.
ekspedisjonssjef

Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

Apollo
Den norske kirke i utlandet – Sjømannskirken
Den norske lægeforening
Det Norske Misjonsselskap
Europeiske forsikring
Flyktninghjelpen
FORUT
Gjensidige Nor Forsikring
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kirkens Nødhjelp
Leger uten grenser
My Travel Group
Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk tamilsk helseorganisasjon
OrkidéEkspressen
Redd Barna
SAS Braathens
Star tour
Tamilsk ressurs- og veiledningssenter
UNICEF Norge
Vesta