Rapport fra utvalg om lønnsdannelse - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2014

Vår ref.: 12/4356

Rapport fra utvalg om lønnsdannelse - høring

Et utvalg som har vurdert lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget) har avgitt sin innstilling. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon den 14. desember 2012 av regjeringen Stoltenberg II. Ifølge sitt mandat skulle utvalget vurdere erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de tolv årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget ble også bedt om å drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover.

Finansdepartementet ber om at uttalelse til innstillingen sendes departementet innen 18.03.2014. Utvalgets innstilling finnes på følgende adresse på internett:

http://www.regjeringen.no/pages/38553339/nou2013_13.pdf

Med hilsen

Knut Moum e.f.
ekspedisjonssjef

Yngvar Tveit
avdelingsdirektør

Høringsnotatet består av NOU 2013: 13 i sin helhet.

Høringsinstanser:

Akademikerne
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arkitektbedriftene i Norge
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Maskinentreprenørenes Forbund
Miljøverndepartementet
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Taxiforbund
NITO
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Journalistlag
Norsk Sjøoffisersforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Oslo kommune
Private Barnehagers Landsforbund
Samferdselsdepartementet
Samvirkeorganisasjonenes Forhandlingsorganisasjon - Samfo
Statistisk sentralbyrå
Unio
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund