Rapport om organisering av rettsgenetiske tjenester i strafferettslig sammenheng

Undersøkelse av biologiske spor er et svært viktig verktøy i kriminalitetsbekjempelsen. Nå er det utarbeidet en rapport som drøfter fire alternative modeller for framtidig organisering av rettsgenetiske tjenester i Norge.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hatt ansvaret for en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har vurdert alternative modeller for organisering. Arbeidsgruppa har bestått av medlemmer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø, Politidirektoratet, Kripos, Riksadvokaten, Domstolsadministrasjonen og Den rettsmedisinske kommisjon. De rettsgenetiske tjenestene som er vurdert i denne sammenheng er utelukkende knyttet til straffesaker.

Les "Rapport om organisering av rettsgenetiske tjenester i strafferettslig sammenheng" (pdf - 1 Mb)