Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene

Rapport fra Helsedirektoratet - overlevert 16. mars 2015

I januar 2014 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Sentrale tema ved helse- og omsorgstjenesten som tjenestetilbudet, organisering og finansiering av tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, skulle belyses. Dette skulle også inkludere pårørendes situasjon.

Målgruppen for fagrapporten er primært Helse- og omsorgsdepartementet og andre nasjonale myndigheter, men også sentrale fagmiljø, ansatte innen spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og frivillige/ideelle organisasjoner.

Hensikten med fagrapporten er å beskrive et faglig grunnlag for å kunne vurdere, planlegge og iverksette tiltak for fremtiden. Fagrapporten belyser tilbud til pasienter og brukere i alle aldre med ulike sykdommer og lidelser. Fagrapporten beskriver ulike modeller, samhandling og erfaringer fra eksisterende tiltak og prosjekter. Erfaringer fra andre land og samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner belyses.

Andre aktuelle problemstillinger som ønskes belyst:

  • Hvordan organiseres, finansieres og iverksettes tjenestetilbudet til uhelbredelig
  • syke og døende mennesker?
  • Hvordan er samhandlingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten?
  • Hvilke ulike modeller finnes?
  • Hvordan kan det tilbys et mer variert
  • omsorgstilbud?
  • Hvilke erfaringer finnes fra eksisterende tiltak og prosjekter innen lindrende behandling? Herunder skal hospice belyses.
  • Finnes det gode modeller for systematisk og godt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner?
  • Hvilke erfaringer har de ansatte? Hva finnes av erfaringer fra andre land?

Rapporten konkretiserer behovet for kompetanse, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid for å sikre gode tjenester for uhelbredelig syke og døende mennesker.

Les "Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene" i pdf-format