Rapporter fra følgegruppen for barnehagelærerutdanning

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning skal vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene.

Det første kullet fra den nye barnehagelærerutdanningen var ferdig utdannet i 2016. For å vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene, har departementet opprettet en følgegruppe. 

Gruppens mandat gjelder for fire år, fram til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppa er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

En viktig del av oppdraget til følgegruppen vil være å dele kunnskap om gjennomføring og effekter av utdanningsreformen, og å stimulere til at kunnskapen tas i bruk. Følgegruppen leverte sin første rapport "Frå førskolelærar til barnehagelærar - Den nye barnehagelærerutdanninga Muligheiter og utfordringar" til Kunnskapsdepartemente i 19. september 2014. Rapporten er et bidrag til videre dialog om den nye barnehagelærerutdanningen.

Den andre rapporten frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning ble er overlevert Kunnskapsdepartementet. 30. september 2015.

I rapport 2 blir det lovet en delrapport om tall og tendenser når det gjelder den nye utdanningen og vurderinger av framtidig behov for barnehagelærere og dimensjonering av utdanningen framover. Det kan det leses om i denne delrapporten:

Den tredje rapporten ble overlevert Kunnskapsdepartementet 19. oktober 2016. Rapporten omhandler praksisopplæringen, pedagogikkfaget, vurdering i barnehagelærerutdanningen, det samiske perspektivet og digital kompetanse som to av temane som skal være gjennomgående i hele utdanningen. Rapporten omhandler også mastergrader i barnehagelærerutdanningen og den omhandler informasjon om opptak og studieplasser. I tillegg har følgegruppen samla erfaringer fra studentene som gikk på pilotsstudiet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.