Rapporter og planer

Rapporter fra følgegruppen for barnehagelærerutdanning

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning har vurdert utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gitt veiledning til institusjonene.

Det første kullet fra den nye barnehagelærerutdanningen var ferdig utdannet i 2016. For å vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene, opprettet departementet en følgegruppe. Gruppens mandat gjaldt for fire år, fram til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppen lå under Høgskulen på Vestlandet, Senter for utdanningsforskning.

Følgegruppen avsluttet sitt arbeid 19. oktober 2017 med en stor konferanse i Bergen. Her ble den siste rapporten (nr. 4) og sluttrapport fra følgegruppen overlevert til Kunnskapsministeren.

Som det går fram av rapporten, er det samlet inn et omfattande datamateriale som vil kunne brukes i videre faglig arbeid med utviklingen av barnehagelærerutdanningen. Det er blant annet to stipendiatar ved Høgskulen på Vestlandet som er i gang med et prosjekt som har koplinger til forskningen som har vært gjennomført.

En viktig del av oppdraget til følgegruppen var å dele kunnskap om gjennomføring og effekter av utdanningsreformen, og å stimulere til at kunnskapen tas i bruk. Følgegruppen leverte sin første rapport "Frå førskolelærar til barnehagelærar - Den nye barnehagelærerutdanninga Muligheiter og utfordringar" til Kunnskapsdepartemente 19. september 2014. Rapporten er et bidrag til videre dialog om den nye barnehagelærerutdanningen.

Den andre rapporten fra følgegruppen for barnehagelærarutdanning ble overlevert til Kunnskapsdepartementet. 30. september 2015.

I den andre rapporten ble det lovet en delrapport om tall og tendenser når det gjelder den nye utdanningen og vurderinger av framtidig behov for barnehagelærere og dimensjonering av utdanningen framover. Denne delrapporten tar for seg dette:

Den tredje rapporten ble overlevert Kunnskapsdepartementet 19. oktober 2016. Rapporten omhandler praksisopplæringen, pedagogikkfaget, vurdering i barnehagelærerutdanningen, det samiske perspektivet og digital kompetanse som to av temane som skal være gjennomgående i hele utdanningen. Rapporten omhandler også mastergrader i barnehagelærerutdanningen og den omhandler informasjon om opptak og studieplasser. I tillegg har følgegruppen samlet erfaringer fra studentene som gikk på pilotsstudiet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Den fjerde rapporten ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 19. oktober 2017.

I forbindelse med dette arbeidet har det også blitt utarbeidet en samlerapport med erfaring fra barnehagelærerstudenter 2014-2016.  Denne rapporten kan du lese her.