Reduksjon av klimautslipp fra skipsfarten

Denne studien er gjennomført av DNV GL AS Maritime på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utredningen identifiserer reduksjonspotensialet for klimagassutslipp i innenriks skipsfart frem mot 2040. Dette er beregnet på grunnlag av tekniske analyser av sektoren, og vurderinger knyttet til gjennomførbare tiltaksmuligheter.