Reforhandling av avtale mellom Norge og Finland om laksefisket mv. i Tanavassdraget – oppnevning av forhandlingsdelegasjon

Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Det er identifisert om lag 30 ulike laksebestander i vassdraget, og den årlige laksefangsten er langt høyere enn i noe annet vassdrag med utløp i Nordatlanteren. Fisket i vassdraget har stor betydning for samisk kulturutøvelse og som næringsgrunnlag for befolkningen i dalføret.

Et spesielt trekk ved Tana er at tradisjonelle fangstmetoder som fiske med stengsel, stågarn, drivgarn, og kastenot står for om lag 40 % av laksefangstene. Gjennom de siste tiårene har også turistfisket i elva økt betydelig. I Norge er vesentlige deler av fiskeforvaltningen lagt til rettighetshavernes lokale forvaltningsorgan Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Over tid har utviklingen for villaksen i Tana vært dårligere enn i sammenliknbare norske vassdrag. Situasjonen er spesielt alvorlig for bestandene i de øvre delene av vassdraget. Dette skyldes i all hovedsak et for omfattende fiske.

Laksefisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og Finland. Den nåværende avtalen trådte i kraft i 1990, og det er enighet med Finland om at denne nå bør oppdateres og tilpasses nasjonale og internasjonale prinsipper og retningslinjer for lakseforvaltningen. Hovedformålet med forhandlingene vil være å sikre at fisket i vassdraget til enhver tid er bærekraftig.

På denne bakgrunn foreslår Miljøverndepartementet oppnevning av en delegasjon som skal reforhandle overenskomsten mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde. Delegasjonen består av representanter fra ansvarlige myndigheter, rettighetshaverne til fisket og Sametinget. Kjønnsfordelingen er i samsvar med reglene etter likestillingsloven. Fylkesmannen i Finnmark deltar som sakkyndig. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Direktoratet for naturforvaltning.

Kostnader knyttet til delegasjonen dekkes over Miljøverndepartementets budsjett.

Miljøverndepartementet

t i l r å r :

Oppnevning av en delegasjon som skal reforhandle den nåværende avtalen med Finland om fisket mv. i Tanavassdraget. Delegasjonen gis sammensetning i samsvar med vedlagte liste.

Vedlegg 1

Delegasjon som skal reforhandle overenskomst mellom Norge og Finland om fisket mv. i Tanavassdraget

Delegasjonen oppnevnes med følgende medlemmer:

  1. Avdelingsdirektør Steinar Hermansen (leder), Miljøverndepartementet, Bærum
  2. Førstekonsulent Malin Fosse, Miljøverndepartementet, Oslo
  3. Seniorrådgiver Inger Holten, Utenriksdepartementet, Oslo
  4. Prosjektleder Arne Eggereide, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim
  5. Styreleder Helge Samuelsen, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Tana
  6. Nestleder Ragnhild Vassvik Kalstad, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Karasjok
  7. Rådgiver Liss-Ellen Ramstad, Sametinget, Tana