Regelverket for obligasjoner med fortrinnrett

Finansdepartementet ønsker i tillegg en vurdering fra Norges Bank om OMF-regelverket, herunder eventuelle forslag til tiltak for å styrke robustheten.

I.
Finansdepartementet har i brev 29. juni 2012 bedt Finanstilsynet vurdere om OMF- regelverket virker etter hensikten, samt om det er behov for å styrke robustheten. På bakgrunn av opplysninger i Finanstilsynets brev 3. oktober 2012, har vi bedt tilsynet om ytterligere informasjon og vurderinger, jf. vedlagte kopi av brev fra departementet til Finanstilsynet sendt i dag.

Finansdepartementet ønsker i tillegg en vurdering fra Norges Bank om OMF-regelverket, herunder eventuelle forslag til tiltak for å styrke robustheten.

II.
I forbindelse med at Finansdepartementet har varslet at overgangsregelen om store engasjementer opphører 31. desember 2012, har Finansnæringens Fellesorganisasjon og enkelte banker med felleseide boligkredittforetak reist spørsmål om kredittforetak som utsteder OMF, kan få tilgang til lån i Norges Bank. Norges Bank tar imot innskudd fra og kan gi kreditt til banker, jf. sentralbankloven §§ 19 og 20, og Norges Banks rundskriv nr 1/8. februar 2012 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. Norges Bank kan i særlige tilfeller også yte lån til andre foretak i finansiell sektor enn banker jf. sentralbankloven § 22. Det er derfor opp til Norges Bank å avgjøre om sentralbanken i det enkelte tilfelle vil yte lån til kredittforetak som har utstedt OMF.

Finansdepartementet mener at tiltak som kan redusere de økonomiske båndene mellom eierbank og kredittforetak, blant annet for å unngå at bankenes balanse svekkes, bør vurderes. Finansdepartementet har videre bedt Finanstilsynet vurdere om kredittforetak som utsteder OMF, for å redusere behovet for garantier og trekkfasiliteter fra eierbanken til kredittforetaket, bør kunne få bankkonsesjon som bare tillater å yte lån, men ikke å ta imot innskudd fra allmennheten (begrenset bankkonsesjon). Norges Bank bes i denne forbindelse vurdere om kredittforetak som eventuelt måtte få en begrenset bankkonsesjon (tillatelse til å yte lån, men ikke ta imot innskudd), kan få lån i sentralbanken, jf. sentralbankloven § 19.

Finansdepartementet ber om svar innen 15. februar 2013.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør

Vedlegg
Gjenpart: Finanstilsynet