Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Oxford Research kartlagt om og hvordan fylkene har organisert utvalgte funksjoner i grenselandet mellom utdanning og arbeidsmarked for å stimulere både bedrifter og individuelle voksne til å gjennomføre kompetanseheving/videreutdanning. Rapporten identifiserer mange ulike veiledningsorgan (kalt ”koblingsbokser”) organisert meget ulikt i fylkene. Hovedbildet er at de er små med begrensede ressurser, har individfokus mer enn bedriftsfokus, at de først og fremst møter behovene til vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet, men har relativt liten kontakt med arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Oxford Research kartlagt om og hvordan fylkene har organisert utvalgte funksjoner i grenselandet mellom utdanning og arbeidsmarked for å stimulere både bedrifter og individuelle voksne til å gjennomføre kompetanseheving/videreutdanning. Rapporten identifiserer mange ulike veiledningsorgan (kalt ”koblingsbokser”) organisert meget ulikt i fylkene. Hovedbildet er at de er små med begrensede ressurser, har individfokus mer enn bedriftsfokus, at de først og fremst møter behovene til vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet, men har relativt liten kontakt med arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner.

Analysen fokuserer på tre hovedelementer. Den gir en oversikt over hvordan oppgavene løses i de ulike fylkene, vurderer ulike modeller for organisering av arbeidet samt gir innspill til forbedringsområder.

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning, Oxford 2013 (pdf)