Regjeringen oppnevner forsvarspolitisk utvalg

Regjeringen oppnevnte i statsråd i dag et rådgivende Forsvarspolitisk utvalg, ledet av Siri Bjerke. Utvalget skal sørge for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer og gi innspill til arbeidet med neste langtidsplan for Forsvaret.

Regjeringen oppnevner forsvarspolitisk utvalg

(18.08.06) Regjeringen oppnevnte i statsråd i dag et rådgivende Forsvarspolitisk utvalg. Utvalget skal sørge for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer og gi innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret. Utvalget vil bli ledet av Siri Bjerke og skaloverlevere sin anbefaling til forsvarsministeren høsten 2007.

- Jeg har store forventninger til det viktige arbeid utvalget nå skal i gang med, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Forsvaret har siden 2001 gjennomgått en omfattende omstilling og modernisering. Dette arbeidet har vært basert på en bred politisk enighet i Stortinget, og har hatt som hovedmålsetting å skape et mer moderne og fleksibelt norsk forsvar tilpasset et endret sikkerhetsbilde, understreker hun.

Stor vekt har blitt lagt på å styrke Forsvarets operative evne for å videreutvikle Forsvaret som et effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel som kan løse sine oppgaver på en troverdig måte, både hjemme og ute. Mye er oppnådd i arbeidet med å modernisere Forsvaret, men samtidig står Forsvaret fortsatt overfor viktige utfordringer, ikke minst på lengre sikt. Strøm-Erichsen understreker betydningen av å skape en så bred forankring som mulig for de viktige veivalg Forsvaret står overfor i den videre moderniseringen.

- Utvalgets anbefalinger vil, ved siden av forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 utgjøre de mest sentrale innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012, avslutter Strøm-Erichsen.

Utvalget er en konkret oppfølging av Soria Moria-erklæringen og består av én representant fra samtlige politiske partier som er representert på Stortinget, i tillegg til representanter fra relevante fag- og kompetansemiljø. Utvalgets leder, Siri Bjerke, er divisjonsdirektør i Innovasjon Norge og har tidligere vært direktør for næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun var i perioden 2000-2001 miljøvernminister og i perioden 1993-1997 statssekretær i Utenriksdepartementet.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på en viktig oppgave. Forsvaret er en spennende og mangfoldig organisasjon med berøringspunkter mot nesten alle deler av samfunnet. Det har skjedd store endringer i Forsvaret i de siste årene, men flere store utfordringer gjenstår. Jeg er glad for å kunne lede et utvalg som representerer så stor bredde og faglig kompetanse, sier Siri Bjerke.

Utvalget skal vurdere og fremme forslag til prioriteringer knyttet til et bredt spekter av problemstillinger som vil stå sentralt i den videre utviklingen av Forsvaret, herunder:

 • Sentrale utfordringer knyttet til den videre moderniseringen av Forsvaret, med utgangspunkt i behovet for å skape en langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, ambisjonsnivå og ressurstilgang.
 • Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk av betydning for den videre utviklingen av Forsvaret, med et spesielt fokus på nord-områdene og Forsvarets rolle i denne forbindelse.
 • Forsvaret evne til å bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til FN, NATO og europeisk samarbeid.
 • Prioriteringer innenfor områder som Forsvarets ambisjonsnivå, sivilt-militært samarbeid og verneplikt.

Utvalget skal anlegge et bredt sikkerhetsperspektiv på vurderingene, der Forsvarets og militærmaktens rolle i relasjon til samfunnssikkerheten blir belyst. Det skal også sikre en regional og lokal forankring av arbeidet. En sentral del av utvalgets aktivitet vil knyttes til en serie regionale samlinger med åpne debatter. Utvalget vil arbeide parallelt med forsvarssjefens forsvarsstudie 07 frem til utgangen av oktober 2007.

Det vil bli lagt til rette for en god og åpen dialog mellom utvalget og forsvarsstudien.

Følgende personer er oppnevnt til å delta i det rådgivende forsvarspolitiske utvalget:

 • Divisjonsdirektør Siri Bjerke, Oslo (Det norske Arbeiderparti), Utvalgsleder
 • Distriktssjef Harald Valved, Molde (Fremskrittspartiet)
 • Ordfører Jonni Solsvik, Andøy (Høyre)
 • Sykepleier Åse Wisløff Nilssen, Kongsvinger (Kristelig Folkeparti)
 • Seniorrådgiver Johan J. Jakobsen, Bærum (Senterpartiet)
 • RådgiverKjetil Bjørklund, Gjøvik (Sosialistisk Venstreparti)
 • Selvstendig næringsdrivende Eldbjørg Løwer, Kongsberg (Venstre)
 • Leder Geir Knutson, Bodø (Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trønderlag)
 • SeniorrådgiverJacob Børresen, Horten
 • Beredskapssjef Benedicte Giæver, Oslo
 • Forsker Annika S. Hansen, Oslo
 • ProfessorJanne Haaland Matlary, Oslo
 • Forbundsleder Peter A. Moe, Stokke
 • Flaggkommandør Arne Røksund, Bærum
 • Avdelingsdirektør Torill Tandberg, Nøtterøy
 • Assisterende direktør,Ståle Ulriksen, Fjell

MANDAT FOR RÅDGIVENDE FORSVARSPOLITISK UTVALG

1. Bakgrunn og overordnede rammer

Utvalget skal bidra til å forberede grunnlaget for den neste langtidsplanen for Forsvaret. Langtidsplanen er planlagt fremlagt for Stortinget i form av en stortingsproposisjon våren 2008.

Utvalget skal legge til rette for en bred og åpen dialog om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger knyttet til den videre moderniseringen av Forsvaret.

Utgangspunktet for den pågående moderniseringsprosessen i Forsvaret ble lagt av Stoltenberg I-regjeringen gjennom langtidsplanen for Forsvaret i perioden 2002-2005, jf, Innst. S. nr. 342 (2000-2001) og St.prp. nr. 45 (2000-2001). Forsvaret begynte med dette omstillingen fra et tradisjonelt mobiliseringsforsvar basert på én definert invasjonstrussel til et moderne sikkerhetspolitisk og fleksibelt verktøy som skal kunne møte et bredt spekter av utfordringer hjemme og ute. Det ble lagt vekt på at Forsvaret måtte være forandringsdyktig og løpende kunne tilpasse seg endringer i omgivelsene. Bondevik II-regjeringen videreførte i hovedsak denne kursen. Rammene for inneværende planperiode (2005-2008) ble behandlet i Stortinget våren 2004, jf. Innst. S. nr. 234 (2003-2004) og St.prp. nr. 42 (2003-2004).

Utvalgets arbeid skal bygge videre på disse forutsetningene, og ha fokus mot Forsvarets videre utvikling i perioden 2009-2012, men med et perspektiv som strekker seg frem mot 2020.

2. Hovedfokus for arbeidet

Mye er oppnådd i arbeidet med å modernisere Forsvaret. Samtidig står Forsvaret overfor betydelige utfordringer på lengre sikt, fremfor alt knyttet til behovet for å skape en langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, ambisjonsnivå og ressurstilgang.

Utvalget skal derfor legge særlig vekt på å vurdere Forsvarets finansielle utfordringer på midlere og lengre sikt, de grunnleggende dilemmaer Forsvarets kostnadsutvikling reiser for forsvarsplanleggingen på mellomlang og lang sikt, og fremlegge anbefalinger knyttet til hvordan dette kan håndteres.

Utvalget skal vurdere nasjonale og internasjonale utviklingstrekk av betydning for den videre utviklingen av Forsvaret. Betydningen av nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde og Forsvarets rolle i denne forbindelse, skal tillegges vekt. Det må anlegges et bredt sikkerhetsperspektiv på vurderingene, der Forsvarets og militærmaktens rolle i relasjon til samfunnssikkerheten også belyses. Utvalget skal også vurdere hvordan Forsvaret best kan bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til så vel FN, NATO som europeisk samarbeid. Utvalget skal videre vurdere og fremme forslag til prioriteringer knyttet til Forsvarets ambisjonsnivå, sivilt-militært samarbeid, flernasjonale løsninger innenfor forsvarssektoren, industripolitikk og teknologisk utvikling, verneplikt, likestilling og mangfold i Forsvaret, samt drøfte overordnede prinsipper knyttet til Forsvarets fremtidige lokalisering.

Det skal tilstrebes en helhetlig tilnærming til problemstillingene, der nødvendigheten av å foreta tydelige prioriteringer i et helhetsperspektiv vektlegges.

3. Innretting og organisering av arbeidet

En sentral del av utvalgets aktiviteter skal gjennomføres i tilknytning til en serie regionale samlinger i forskjellige deler av landet, der det gjennomføres åpne debatter med mulighet for deltakelse fra sentrale regionale og lokale aktører. Utover dette organiserer utvalget selv sine møter.

Det skal etableres og opprettholdes en nær og gjensidig kontakt mellom utvalgets arbeid og det arbeid forsvarssjefen har igangsatt gjennom sin Forsvarsstudie 07. Det skal legges til rette for en god og åpen dialog mellom prosessene. Forsvarsstudie 07 gjennomføres som forsvarssjefens militærfaglige prosess, og i henhold til de styringslinjer forsvarssjefen har lagt for denne.

Utvalget skal vurdere økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag, herunder regional- og distriktspolitiske konsekvenser.

Utvalget skal utarbeide og avgi en avsluttende rapport til Forsvarsdepartementet som sammenfatter de diskusjoner, synspunkter og forslag som fremkommer gjennom arbeidet.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Forsvarsdepartementet innen utgangen av oktober 2007.