Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Regjeringen legger frem en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Handlingsplanen inneholder tiltak som involverer mange departementer og deres underliggende etater. Målet med planen er at den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet skal bli bedre samordnet og mer effektiv.

Last ned handlinsplanen her.

Regjeringen prioriterer kampen mot økonomisk kriminalitet høyt, og har satset mye på å styrke myndighetenes innsats på dette kriminalitetsområdet de senere årene. Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) som hadde som oppgave å følge opp gjennomføringen av den forrige handlingsplanen, konkluderte i sin sluttrapport med at de fleste av tiltakene der var tilfredsstillende fulgt opp.

Det er fortsatt behov for å styrke myndighetenes samlede innsats mot økonomisk kriminalitet. Flere av drivkreftene til de siste årenes finansielle krise må også antas å være sentrale årsaker til den økonomiske kriminaliteten, slik som grådighet, ansvarsløshet og vilje til å ta uforsvarlig høy risiko. Det er viktig å møte disse negative tendensene med effektive tiltak.

Regjeringen legger derfor fram en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Handlingsplanen inneholder tiltak som involverer mange departementer og deres underliggende etater. Målet med planen er at den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet skal bli bedre samordnet og mer effektiv. Den økonomiske kriminaliteten er dynamisk. En plan som dette kan ikke fange opp alle sider ved utviklingen. Det er derfor viktig å ha for øyet at planen ikke er uttømmende. Ytterligere tiltak kan være nødvendige. Regjeringen vil derfor følge utviklingen nøye.

Økonomisk kriminalitet er særlig alvorlig fordi den svekker tilliten til våre samfunnsinstitusjoner og til vårt styringssystem. Den svekker konkurransen og tapper fellesgodene, noe som betyr at øvrige borgere må betale en større del av fellesskapsutgiftene.

Den allmennpreventive effekt av avdekking og sanksjonering antas å være særlig høy innenfor den alvorlige økonomiske kriminaliteten. Denne form for økonomisk kriminalitet begås typisk av ressurssterke personer som foretar en bevisst vurdering av risikoen for å bli tatt sett i forhold til sannsynlig profitt ved å begå lovbrudd. Regjeringen satser derfor betydelig på at myndighetene skal bli bedre til å avdekke og reagere adekvat mot slike lovbrudd.

Regjeringen vil prioritere arbeidet med å følge opp det prinsipielle spørsmålet om hvilke lovbrudd som er så alvorlige at de bør medføre straff, og hvilke lovbrudd som bør møtes med administrative sanksjoner. Det er et mål å gjøre sanksjonssystemene mer effektive og målrettede. Etter vårt syn vil det øke den preventive effekten av sanksjonene.

Arbeidet mot økonomisk kriminalitet krever ressurser og god organisering og koordinering av innsatsen. Samarbeid mellom berørte myndigheter er avgjørende for å få god effekt av innsatsen. Deler av den økonomiske kriminaliteten er også organisert, grenseoverskridende og med internasjonale implikasjoner. Bekjempelse av alvorlig kriminalitet av denne karakter er særlig krevende og stiller store krav til samarbeid. Det vises i denne forbindelse til Meld. St. 7 (2010- 2011) Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats.

Vi er overbevist om at tiltakene i planen som helhet vil bidra til økt lovlydighet, god konkurranseevne, økt skatteproveny og et bedre velferdssystem. Generelt er politiet betydelig styrket de senere årene. I tillegg er også ØKOKRIM og politiets økoteam styrket. I denne handlingsplanen er tiltakene på justissektoren i stor grad konsentrert om organisatoriske tiltak som kan bidra til å få best mulig resultater ut av de tildelte ressursene.

Handlingsplanen skal ha en virkeperiode på 3 år. Planen vil bli fulgt opp av de ansvarlige departementer. Justisdepartementet og Finansdepartementet vil ha et særlig ansvar.