Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Revidert 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjort en teknisk revisjon av retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten. Retningslinjene gir en oversikt over hva som må være med når arbeidsgiver i statstjenesten utformer egne lokale varslingsrutiner.

Retten til varsling ble lovfestet i arbeidsmiljøloven i 2007. I tillegg til lovfestingen av retten til varsling, ble arbeidsgiver pålagt å utarbeide rutiner for intern varslig eller andre tiltak i virksomheten hvor forholdene tilsa dette, se arbeidsmiljøloven § 3-6.

Retten til varsling ble lovfestet i arbeidsmiljøloven i 2007. I tillegg til lovfestingen av retten til varsling, ble arbeidsgiver pålagt å utarbeide rutiner for intern varslig eller andre tiltak i virksomheten hvor forholdene tilsa dette, se arbeidsmiljøloven § 3-6. FAD (nå KMD) utga i 2007 retningslinjer for hvordan lokale varslingsrutiner i staten skal utarbeides. I 2015 ble det foretatt en teknisk revisjon av disse. Retningslinjene er ment som et supplement til Arbeidstilsynets generelle veileder: «Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.» Alle statlige virksomheter skal ha utarbeidet egne varslingsrutiner, basert på virksomhetens behov. Retningslinjene gir en oversikt over hva som må være med når arbeidsgiver i statstjenesten utformer egne lokale varslingsrutiner. Til hvert punkt i oversikten er det vist til et vedlegg hvor arbeidsgiver kan finne utfyllende kommentarer, for eksempel til hvilke krav som stilles for at varslingen er å anse som forsvarlig.

Retningslinjene er primært beregnet på statlige arbeidsgivere. KMD forutsetter at den enkelte statlige virksomhet utarbeider egne rutiner for varsling, basert på virksomhetens behov og egenart.

Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten (PDF)

Se også veilederen Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen på nettsidene til Arbeidstilsynet.