Revidert instruks for forsvarssjefen

Revidert instruks for forsvarssjefen

(Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 28. november 2003, med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet. Fremmet av Forsvarsdepartementet.)

I

Forsvarssjefen er landets høyeste militære embetsmann og regjeringens og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver i fred og krig. Han har ansvaret for forsvarets virksomhet i samsvar med oppdrag og retningslinjer gitt av Kongen i statsråd og forsvarsministeren.

Forsvarssjefen er Norges representant i NATOs militærkomité og representerer det norske forsvar i forholdet til allierte sjefer.

II

Forsvarssjefen er delegert alminnelig kommando over forsvaret. Forsvarssjefens operative kommando avgrenses ved overføring av kommandomyndighet over norske styrker til alliert sjef.

Etter Forsvarsdepartementets bestemmelser kan forsvarssjefen gi direktiver til forvaltningsorganer og fellesinstitusjoner under Forsvarsdepartementet.

III

Forsvarssjefen er ansvarlig for at det militære forsvar av landet er planlagt og forberedt i samarbeid med allierte militære myndigheter. Han er ansvarlig for beredskaps- og mobiliseringsforberedelser i forsvaret og skal følge med i den tilsvarende virksomheten i sivile organer. Han skal medvirke til at militære og sivile planer samordnes og at de på beste måte bidrar til landets totale forsvar.

Forsvarssjefen skal iverksette de beredskapsmessige tiltak som situasjonen måtte tilsi innenfor hans fullmakter, og overfor forsvarsministeren anbefale tiltak som ligger utenom hans fullmakter.

IV

Forsvarssjefen er den øverste fagmilitære rådgiver i Forsvarsdepartementet. Han skal fremme uavhengige fagmilitære råd og militærfaglige utredninger.

Forsvarssjefen utøver alminnelig kommando over forsvarets militære organisasjon. Han skal utarbeide forslag til budsjett for forsvarets militære organisasjon, samt føre kontroll med at tildelte midler blir effektivt utnyttet, og avgi årlig regnskap og en sammenfattende vurdering av forsvarets virksomhet og utvikling av operativ evne i forhold til gjeldende forsvarskonsept.

V

Forsvarssjefen er ansvarlig for Etterretningstjenesten. Han skal gjennom forsvarsministeren eller etter dennes anvisning gi regjeringen de informasjoner som er av betydning for dens virksomhet.

VI

Forsvarssjefen er ansvarlig for sikkerhetstjenesten i forsvaret. Han skal koordinere de forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i forsvarets militære organisasjon.

VII

Forsvarssjefen ivaretar arbeidsgiveransvaret for personell i forsvarets militære organisasjon.

VIII

Forsvarssjefen er høyeste disiplinærmyndighet i forsvaret.

IX

Forsvarssjefen er ansvarlig for presse- og informasjonsvirksomheten av militær karakter, og for informasjon overfor forsvarets personell.

X

Når forsvarssjefen er forhindret fra å utøve sine embetsplikter, fungerer sjefen for Forsvarsstaben som forsvarssjef, og deltar i Forsvarsdepartementets arbeid etter nærmere bestemmelser fra departementet.