Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 16-40-6 tredje ledd skal lyde:

(3) Personalkostnader og indirekte kostnader henført til godkjent prosjekt beregnes med utgangspunkt i antall timer som ansatt FoU-personell (prosjektleder, vitenskaplig og teknisk personell) utfører på prosjektet med en timesats på 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Faste avtalte naturalytelser anses som avtalt årslønn etter første punktum. Uregelmessige tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse mv. inngår ikke i avtalt årslønn etter første punktum. Avtalt årslønn til deltidsansatt FoU-personell omregnes til heltidsstilling ved beregningen etter første punktum. Ved beregningen av kostnader etter første punktum begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1850 timer pr. år, og timesatsen begrenses til maksimum 700 kroner pr. time. Tilsvarende maksimal timesats gjelder også ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående. Ved avgjørelsen av hvem som anses som nærstående, gjelder § 16-40-12.

§16-40-6 sjette ledd skal lyde:

(6) Det gis ikke fradrag i skatt for kostnader i tilknytning til forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning).

§16-40-8 annet ledd skal lyde:

(2) Regnskapet etter første ledd må dokumentere både de beregnede og de faktiske kostnadene. Prosjektregnskapet må føres løpende gjennom året. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal. Vedkommendes nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres. Virksomhet som krever fradrag for FoU-tjenester kjøpt fra nærstående for over 100 000 kr eks. mva., plikter som dokumentasjon for kostnadene å vedlegge underleverandørers prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon ved faktura. Ved avgjørelsen av hvem som anses som nærstående, gjelder § 16-40-12.

§16-40-12 skal lyde:

(1) Med nærstående menes i dette kapittel:

  1. selskap mv. som virksomheten, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent,
  2. person eller selskap mv. som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer virksomheten med minst 50 prosent,
  3. selskap mv. som nærstående etter b, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent,
  4. nærstående person etter bokstav b sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap mv. som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent,
  5. styremedlem eller daglig leder i virksomheten, og
  6. ektefelle til, eller en person som lever sammen i ekteskapsliknende forhold med, person som er nevnt i e.

(2) Person eller selskap mv. regnes som nærstående dersom kravet til eierskap eller kontroll har vært oppfylt på noe tidspunkt i inntektsåret.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.