Forsiden

Riksrevisjonsloven

Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven)

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Riksrevisjonen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres. Stortinget fastsetter instruks om Riksrevisjonens virksomhet.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser