Rapport: Riktig eller viktig?

V-0979 B

En evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt

Rapporten "Riktig eller viktig?" V-0979 B (.pdf)

Dette er en rapport utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Panelet som har utarbeidet rapporten, ble oppnevnt av departementet høsten 2014. Oppdraget gikk ut på å evaluere de tre teatrene Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt med en frist for levering av evalueringsrapporten før sommeren 2015.

Evalueringen inngår i tredje runde med evalueringer satt i gang av Kulturdepartementet med bakgrunn i St.meld. 32 (2007–2008) Bak kulissene, som varsler innføring av periodiske evalueringer på musikk- og scenekunstfeltet. Slike evalueringer er omtalt i senere budsjettproposisjoner og i tilskuddsbrev til institusjoner på departementets budsjett. Høsten 2012 utarbeidet Kulturdepartementet, i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening, et konkret evalueringsopplegg hvor kvalitativ utvikling står sentralt.

Egenevalueringer: