Rundskriv F-002-03

Departementet vant arbeidsrettssak

Rundskriv
F-002-03

Saksnr. 01/6493

10.01.2003

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Departementet vant arbeidsrettssak

Arbeidsretten ga i desember 2002 Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) medhold i en sak innstevnet av Utdannningsforbundet. Dommen innebærer at lærere ikke har krav på å regne all tid sammen med elevene som undervisningstid.

Arbeidsretten har slått fast at når lærere har inspeksjon ved for eksempel eksamen, heldagsprøver eller deltar på såkalte alternative dager (for eksempel idrettsdager) uten at de har ansvaret for det pedagogiske opplegget, så kan leseplikten konverteres (barnetrinnet 90 min., ungdomstrinnet 100 min. og videregående skole 110 min. pr. leseplikttime

Bakgrunnen for saken var uenighetsprotokoll av 27.08.01 mellom lærerorganisasjonene og departementet om forståelse av pkt. 2.1 i særavtalene om leseplikt i henholdsvis grunnskolen og den videregående skolen. Utdanningsforbundet stevnet staten v/UFD inn for Arbeidsretten som avsa dom i saken (sak nr. 34/2001) 20. desember 2002.

Pkt. 2.1 i særavtalene om leseplikt har bestemmelser som regulerer beregning av arbeidstid når læreres leseplikt konverteres til andre oppgaver enn undervisning. Det har oppstått tvist om hva som er "undervisning" i bestemmelsens forstand. I arbeidsrettssaken nedla Utdanningsforbundet følgende prinsipale påstand:

"Når lærer er sammen med elever i en situasjon der de tilkommer opplæring, skal læreren anses å ha undervisningsoppgaver etter særavtalene om leseplikter og tidsressurser."

Staten v/UFD nedla påstand om frifinnelse, og fikk fullt medhold av Arbeidsretten.

Det sentrale element i saken var altså forståelsen av begrepet "undervisning", dvs. når utfører læreren andre oppgaver enn undervisning i avtalens forstand slik at leseplikten kan konverteres.
I den forbindelse uttaler Arbeidsretten (s. 16, andre avsnitt):

"Likeledes finner Arbeidsretten det klart at det vil ha vesentlig betydning for den konkrete vurderingen av enkelttilfeller om det til den aktuelle arbeidsoppgaven er knyttet for- eller etterarbeid som må utføres innen den ubundne delen av lærerens arbeidstid. Retten nevner at staten også på dette punkt har gått langt i retning av å erkjenne at det vil foreligge "undervisning" dersom situasjonen er slik."

Arbeidsretten uttaler videre (s. 16, nest siste avsnitt):

"Under henvisning til bemerkningene foran finner retten det tilstrekkelig å slå fast at det i alminnelighet ikke vil kunne være tale om "undervisning" i de aktuelle bestemmelsenes forstand dersom en arbeidsoppgave ikke inngår i det pedagogiske opplegget for vedkommende lærers undervisning, og heller ikke medfører for- eller etterarbeid som må utføres i den ubundne delen av arbeidstiden. Av dette følger det at Utdanningsforbundet ikke kan gis medhold i sitt prinsipale syn på avtaleforståelsen."

Hele dommen kan leses på internettadresse: www.dep.no/ufd
(under regelverk – rundskriv).

Med hilsen

Ida Børresen e.f.
ekspedisjonssjef

Ulla Werner
avdelingsdirektør

Kopi: Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene