Rundskriv F-038-00

Lokal lønnspolitikk for skoleverket i kommuner og fylkeskommuner (05.07.00)

07.07.00 Nytt rundskriv ( F-038-00) om lokal lønnspolitikk for skoleverket er nå utarbeidet. Innstillingen vil også bli innarbeidet i Håndbok om særavtaler m.m. for skoleverket ( F-4073).

1.1.1 Rundskriv
F-038-00

1.1.1.1 Saksnr. 00/13970

1.1.1.2 05.07.2000

1.1.2 Viser til rundskriv F-017-00

Kommuner
Fylkeskommuner
Statens utdanningskontorer
Kommunenes sentralforbund
Tjenestemannsorganisasjonene

2 Lokal lønnspolitikk for skoleverket i kommuner og fylkeskommuner

Det vises til rundskriv F-17-00 samt til hovedtariffoppgjøret våren 2000.

Det er nå innarbeidet nye forhandlingsbestemmelser for skoleverket om preliminære lokale forhandlinger i kommuner/fylkeskommuner i den nye Hovedtariffavtalen i staten, jfr. HTA pkt.2.3.3.3 nr. 4. Det vises i denne sammenheng til personalmelding PM 7/2000 fra Arbeids-og administrasjonsdepartementet. AAD vil i eget brev orientere de enkelte kommuner/fylkeskommuner om rammebetingelsene m.v.i tilknytning til de kommende preliminære lokale forhandlinger.

I samsvar med forutsetningene i HTA pkt. 2.3.1, nedsatte partene i KUF 10. februar i år et partssammensatt utvalg som skulle komme fram til en omforent lokal lønnspolitikk som ramme og utgangspunkt for kommuners og fylkeskommuners videre arbeid. Innstillingen følger som vedlegg 1. Utvalget la fram sin enstemmige innstilling 27. juni.

I drøftinger mellom KUF og tjenestemannsorganisasjonene den 30. juni, ga samtlige organisasjoner sin tilslutning til dokumentet. Referat fra drøftingsmøtet følger som vedlegg 2.

Innstillingen vil være en del av grunnlaget for den fylkesvise opplæring for kommuner, fylkeskommuner og tillitsvalgte som vil finne sted i august/september. Invitasjon til denne opplæring er allerede sendt ut. Innstillingen vil også bli innarbeidet i Håndbok om særavtaler m.m. for skoleverket (F-4073).

Med hilsen

Ida Børresen e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Tveit Selvik
avdelingsdirektør