Rundskriv F-04-05: Nye avtaler for øvingslærere

Nye avtaler for øvingslærere

Det er inngått nye avtaler om arbeidsvilkår for øvingslærere.

Rundskriv
F-04-05

Saksnr. 200406025

18.03.2005

Mottakere:
Barnehageeiere
Folkehøyskoler
Fylkesmennene
Høyskoler
Kommuner og fylkeskommuner
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet

Nye avtaler for øvingslærere

Det er inngått nye avtaler om arbeidsvilkår for øvingslærere:

- Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningene og i faglærerutdanningene (med unntak av faglærerutdanningen i musikk, dans og drama) (vedlegg 1 a)

- Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen (vedlegg 2 a)

- Avtale mellom lærerutdanningsinstitusjoner, berørte organisasjoner og skoleeiere om arbeidsvilkår for øvingslærere i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og i faglærerutdanningen i musikk, dans og drama (vedlegg 3)

Avtaletekstene følger som vedlegg.

Avtalene gjelder uavhengig av om utdanningene blir gitt ved universiteter eller høyskoler.

De viktigste endringene:

Allmennlærerutdanningen m.v :

Bestemmelsene om hvor mye tid som skal settes av til oppgavene som øvingslærer er flyttet fra avtalen til retningslinjene. En normalperiode er satt til 7 uker (arbeidet kan fortsatt spres over hele året). Det kan avtales kortere eller lengre perioder og en øvingslærer kan ha mer enn en normalperiode i løpet av ett skoleår.

Det er lagt til rette for at team sammen skal kunne ha ansvaret for en gruppe studenter.

Det er tatt inn bestemmelser om godtgjøring for øvingsundervisning ved skoler som ikke er praksisskoler.

Maksimalt antall studenter i gruppen er redusert til 4.

Praktisk-pedagogisk utdanning og faglærerutdanningen i musikk, dans og drama :

Partene lokalt (dvs. lærerutdanningsinstitusjon, berørte organisasjoner og skoleeier) avtaler om alternativ 1 eller alternativ 2 skal benyttes. For øvrig vises det til avtaleteksten.

Godtgjøringen økes med 10 % hvis den ikke kan gjøres pensjonsgivende i skoleeiers pensjonsordning. Det er forutsatt at tilsvarende tillegg er pensjonsgivende i Statens pensjonskasse.

Inngåelse av avtaler mellom lærerutdanningsinstitusjonene og den enkelte kommune / skole / barnehageeier

Retningslinjene er revidert og følger som vedlegg til rundskrivet:

- Vedlegg 1b - Retningslinjer for avtale mellom lærerutdannings-institusjon og kommune/fylkeskommune/skole om praksisopplæring i lærerutdanningen

- Vedlegg 2b - Retningslinjer for avtale mellom lærer-utdanningsinstitusjon og kommune / barnehageeier om praksis opplæring i førskolelærerutdanningen.

Retningslinjene (vedlegg 1 b) benyttes fullt ut når det inngås avtale etter alternativ 2 for PPU og faglærerutdanningen i musikk, dans og drama. Når det gjelder alternativ 1 benyttes retningslinjene så langt de passer.

Med hilsen

Cathrin Sætre e.f. avdelingsdirektør

Bodil Marie Olsen underdirektør

Vedlegg (pdf-filer):

Vedlegg 1 a - Avtale allmennlærerutdanningen m.m.
Vedlegg 1 b - Retningslinjer lærerutdanningen
Vedlegg 2 a - Avtale førskolelærerutdanningen
Vedlegg 2 b - Retningslinjer førskolelærerutdanningen
Vedlegg 3 - Avtale arbeidsvilkår i PPU m.v.

Vedleggene til rundskrivet er lagret som PDF-filer. For å kunne lese dem må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html