Rundskriv F-065-99

Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler (08.09.99)

Rundskriv F-065-99

Saksnr. 98/6474

08.09.1999

Viser til rundskriv F-140-90

Universiteter og høgskoler

 

Det vises til F-140-90 vedrørende ovennevnte.

Det var brudd i forhandlinger om endring av særtariffavtalen om godtgjøring til sensorer ved universiteter og høgskoler. Tvisten ble brakt inn for voldgiftsnemnd til avgjørelse.

10. juni 1999 fattet nemnden slik kjennelse:

1.Den eksisterende særavtale om godtgjøring til sensorer ved universitet, vitenskapelige og statlige høgskoler pkt. 2 endres i teksten til "lønnsalternativ - førsteamanuensis eller professor ut fra sensors kvalifikasjoner".

2.Organisasjonenes krav om å erstatte C-tabellen i avtalens pkt.1 med "lønnstabellen" tas ikke til følge.

Avtalens pkt. I, II og III gjengis nedenfor. (Pkt. IV gjelder kun noen få ansatte ved de tidligere ingeniørhøgskolene. Det vises til F-140-90.)

"I. Godtgjøring for sensur fastsettes på grunnlag av følgende prinsipper:

1. C-tabellen - bruttolønn 37 1/2 time. 2. Lønnsalternativ - førsteamanuensis eller professor ut fra sensors kvalifikasjoner. 3. Tid som medgår til sensurering (inkludert sensurmøter, oppgavekonsulentarbeid, rapportskriving m.m.)

II. Vurdering av medgått tid avgjøres av den enkelte virksomhet eller den virksomheten bemyndiger. Vurderingen skal være grunnlag for kontrakt mellom virksomheten og sensor. Eventuelle generelle retningslinjer for fastsettelse av tid som grunnlag for den enkelte godtgjøring ved virksomheten kan fastsettes etter drøfting mellom tillitsvalgte ved høgskolen / universitetet og virksomheten etter Hovedavtalen.

III. Godtgjøring utbetales til særskilt oppnevnte sensorer som ikke er tilsatt ved virksomheten."

Nemndskjennelsen medfører ingen realitetsendring.

Med hilsen

Trond Tveit Selvik e.f.
avdelingsdirektør

 

Bodil Marie Olsen
underdirektør

Kopi:

  • Riksrevisjonen
  • berørte organisasjoner
Lagt inn 10. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen