Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning – samt endringer i merknader

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i opptaksforskriften. Det presiseres at ingen kan oppnå mer enn 1,5 tilleggspoeng for ett og samme realfag og/eller ett og samme fremmedspråk. Denne endringen skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2013–2014. De øvrige endringene, som omfatter unntak fra generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav, skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2012–2013.

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjoneneNr.
F-07-11
Vår ref.
201100915
Dato
28.11.2011


Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning – samt endringer i merknader


Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler, 31. januar 2007 forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Forskriften ble sist oppdatert 30. november 2010, jf. rundskriv F-15-10. Det er nå gjort endringer i §§ 2-2, 3-2, 3-8 (ny), 4-10, 7-8, 9-1.

Endringene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2012-2013, bortsett fra endringen i § 7-8 som skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2013-2014.

Forslag om endringer i opptaksforskriften ble sendt ut på høring 29. juni 2011. Samtidig ble det også sendt ut forslag om endring i merknadene til § 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag. Endringene i merknader innebærer at merknaden til § 4-7 som står i rundskriv F-15-10, fra og med sjette avsnitt ikke lenger gjelder, og erstattes av følgende merknad fra og med opptak til studieåret 2012-2013:

For søkere med opptaksgrunnlag fra land utenom Norden gjelder at de kan dokumentere kunnskaper i norsk med en spesiell prøve. For opptak til grunnskolelærerutdanning og femårig integrert lærerutdanning skal søkeren oppfylle minimum ett av følgende krav:
 
1.  Bestått norsk, skriftlig og muntlig, 393 timer fra videregående opplæring med et gjennomsnitt på minimum 3,0.
2.  Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller tilsvarende.
3.  Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med karakteren C eller tilsvarende.
4.  Skriftlig Test i norsk, høyere nivå, («Bergenstesten») med ”Godt bestått” på minst én av delprøvene eller minimum 500 poeng.

Det er videre gjort en endring i merknadene til 7-14 Rangering på grunnlag av opptaksprøve, som gir departementet fullmakt til å fastsette om opptaksprøve skal være med i beregningsgrunnlaget ved rangering.

Endringen gjelder Universitetet i Oslo som hittil har gitt tilleggspoeng for opptaksprøve ved opptak til musikkstudier. I brev 11. april 2011 har UiO opplyst at det er fattet vedtak om at opptaksprøven kun skal være en del av kvalifiseringsgrunnlaget. Listen i F-15-10 som gjelder følgende punkter utgår, og skal fra og med opptak til 2012-2013 erstattes av følgende liste:

For opptak til følgende studier foretas rangering av kvalifiserte søkere med grunnlag i en kombinasjon av ordinær rangering etter denne forskriften og tilleggspoeng for bestått opptaksprøve på et visst nivå, etter regler fastsatt av institusjonen:

• Studium ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
• Fotojournalistutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus
• Faglærerutdanning i musikk, dans og drama og annen musikkutdanning som er
   pedagogisk rettet
• Kulturprosjektledelse og Prosjektledelse for fjernsyn ved Høgskolen i Lillehammer
• Lærer- og førskolelærerutdanninger ved Rudolf Steinerhøyskolen
• Luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø
• Masterstudier i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i
   samarbeid med Universitetet i Tromsø

Fordi Høgskolen i Lillehammer har endret navn på sine studier, endres også listen i F-15-10 som omfatter studier der opptak skjer med grunnlag i opptaksprøver alene. Følgende liste gjelder:

For opptak til følgende studier foretas rangering av kvalifiserte søkere med grunnlag i opptaksprøver alene, etter regler fastsatt av institusjonen:

• Arkitektstudiet ved Bergen arkitektskole
• Studier ved Kunsthøgskolen i Bergen
• Studier ved Kunsthøgskolen i Oslo
• Studier ved Den norske balletthøyskolen
• Dokumentarfilmproduksjon og Flerkameraproduksjon ved Høgskolen i Lillehammer
• Produktdesignutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus
• Scenekunstutdanning ved Høgskolen i Østfold
• Samtidskunst ved Universitetet i Tromsø
• Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø
• Årsstudium i film og TV ved Nordisk institutt for Scene og Studio A/S

Vi gjør oppmerksom på at forslag om endringer i opptaksforskriften som er mottatt i høringsrunden ikke har vært realitetsbehandlet. Vi minner om at forslag om endringer normalt skal sendes på høring og at den neste fristen for slike forslag er 15. april 2012, jf. rundskriv F-09-10 vedr opptakskalender.
 

Kommentarer til forskriftsendringene

Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse

Til § 3-2 Dispensasjon
Det presiseres at søkere som fyller 25 år i opptaksåret ikke kan vurderes med grunnlag i bestemmelsene om dispensasjon. Slike søkere som ikke oppfyller kravene om generell studiekompetanse (GSK), kan søke om realkompetansevurdering.

Kapittel 4 Spesielle opptakskrav

Til § 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag, andre ledd strekpunkt sju:
Paramedickutdanning tilbys som deltidsutdanning. Med henvisning til § 4-11 kan institusjonene da selv fastsette krav om arbeidserfaring. Departementet forutsetter at de institusjonene som tilbyr slik utdanning utarbeider felles retningslinjer både om omfang og om hva som anses som relevant arbeidserfaring. Det understrekes at dersom utdanningen på et senere tidspunkt skal tilbys som fulltidsutdanning, og det ønskes krav om arbeidserfaring, så må det søkes departementet om dette slik at det eventuelt igjen kan fastsettes som spesielt opptakskrav.

Departementet forutsetter også at det utarbeides en felles liste over høyere utdanning som vil være relevante for opptak til paramedickutdanning, og at denne listen gjøres lett tilgjengelig for potensielle søkere.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Inger Johanne Christiansen
seniorrådgiverKopi:
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
VOX
NOKUT


Vedlegg: Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil, 15 kB) 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-07-11 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-07-11 (PDF-fil, 55 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.