Forsiden

Opptak til høyere utdanning – opptakskalender

Rundskrivet omhandler en oppdatering og justering av tidligere fastsatte frister om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og erstatter departementets rundskriv F-05-02.

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak                                                       Opphever rundskriv F-05-02

 

 

Nr.
F-09-10
Vår ref.
201000081
Dato
29.03.2010

 

Opptak til høyere utdanning – opptakskalender


Dette rundskrivet omhandler en oppdatering og justering av tidligere fastsatte frister om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Opptakskalender
Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 nr. 1-5 og § 3-7 nr. 1-2 har departementet fastsatt forskrift som bl.a. omfatter opptakskrav og rangering av søkere til grunnutdanninger i høyere utdanning. Fra og med opptak til studieåret 2009–2010 gjelder forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften), fastsatt 31. januar 2007 med endringer 18. oktober 2007, 12. desember 2007, 18. november 2008, 24. april 2009 og 23. november 2009.

Departementet mener at det er uheldig med så hyppige endringer i opptaksforskriften. Etter vår vurdering bør endringer i regelverket for opptak ikke skje oftere enn én gang i året – av hensyn til behovet for forutsigbarhet hos søkerne, rådgiverne og lærestedene selv.

Departementet vil derfor minne om at det fra og med opptaket til studieåret 2003–2004 har vært fastsatt tidsfrister for når forslag om endringer i opptaksforskriften må foreligge fra de sentrale aktørene i prosessen, slik at eventuelle endringer kan kunngjøres i rimelig tid før iverksettelse. Det vises her til rundskriv F-05-02 om opptakskalender, som dette rundskrivet erstatter.

Følgende frister gjelder:

15. april            - Frist for å sende forslag om endringer i forskriften etc. til departementet
15. juni - Utkast til forskriftsendringer mv. sendes på høring
15. september - Høringsfrist til departementet
- Frist for søknad om nye kvoter
- Alternative rangeringsregler med hjemmel i §§ 7-9 og 7-14
15. november - Fastsettelse av forskriftsendringene
- Frist for ferdigbehandling av nye studier ved universitetene og høgskolene, dersom det skal være opptak til studiene gjennom Samordna opptak (SO)
 

15. april
Denne fristen gjelder for alle forslag til forskriftsendringer i opptakskrav og rangeringsregler både for etablerte og nye studier. Det innebærer at alle forslag skal være sendt inn til departementet innen denne fristen. Læresteder som vurderer å søke om spesielle opptakskrav eller unntak fra krav om generell studiekompetanse, må derfor sørge for å behandle slike saker i sine organer slik at de kan oversendes departementet innen 15. april.

Ved etablering av nye studietilbud er det derfor viktig at lærestedene tidlig i prosessen vurderer om det kan være grunnlag for å foreslå spesielle opptakskrav eller unntak fra krav om generell studiekompetanse for studiet. Departementet minner om at spesielle opptakskrav bare bør vurderes innført i spesielle tilfeller, når hensynet til gjennomføringen av studiet gjør det nødvendig. Det vises i denne forbindelse til at tilnærmet like studier skal ha samme opptakskrav, og at det derfor kan være hensiktsmessig å se på kravene som gjelder for tilsvarende utdanninger, før det eventuelt fremmes forslag om nye, spesielle opptakskrav.

Endringer i opptaksforskriften kan tidligst få virkning fra året etter at endringene er fastsatt.

Vi vil for ordens skyld presisere at ved etablering av nye studier med generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, og der en skal følge ordinære rangeringsregler, gjelder fristen 15. november.

Vi minner også om at lærestedene selv må vurdere om det kan være grunnlag for å foreslå spesielle ordninger, som for eksempel tilleggspoeng for underrepresentert kjønn.

15. juni
I samråd med SO skal forslag om endringer i opptaksforskriften rutinemessig sendes på høring til alle læresteder og andre relevante instanser. Dersom noen forslag fordrer ekstern høring i miljøer som normalt ikke er høringsinstans for endringsforslag relatert til høgre utdanning, forutsettes det at lærestedene i sine søknader legger ved oppdaterte adresselister for slike høringsinstanser.

15. september
Kommentarer og synspunkter på høringsforslagene skal foreligge i departementet innen 15. september. Denne fristen gjelder også for søknad om spesielle kvoteordninger, tilleggspoeng og rangering på grunnlag av opptaksprøve til enkelte studier. Departementet fastsetter normalt slike bestemmelser etter forslag fra lærestedene, og disse er derfor ikke høringssaker. Eventuelle nye kvoter bør imidlertid varsles samtidig med at det fastsettes endringer i forskriften.

Søknader om spesiell kvote, fritak for primærvitnemålskvote, tilleggspoeng for underrepresentert kjønn eller nye ønsker om rangering på grunnlag av opptaksprøve skal derfor foreligge senest 15. september, slik at departementet kan ta dette med i arbeidet med endelig fastsettelse av forskriftsendringer med kommentarer.

15. november
Endringer i opptaksforskriften med virkningstidspunkt fra påfølgende studieår, skal normalt gjøres kjent innen 15. november. Av hensyn til forutsigbarheten både for søkerne til høyere utdanning og for lærestedene skal det normalt ikke gjøres endringer i opptaksregelverket for kommende studieår etter denne dato.

Generelle kommentarer:
”Opptakskalenderen” skal bidra til at eventuelle endringer i opptaksforskriften er kjent før lærestedene trykker sitt informasjonsmateriell for kommende studieår og i tide til at endringene kommer med i Søkerhandboka, som utgis av Samordna opptak.

Overholdelse av søknads- og høringsfristene 15. april, 15. september og 15. november er avgjørende for å sikre framdrift i henhold til "Opptakskalenderen".

Dersom endringsforslagene er av en slik art at det vil kunne føles urimelig for potensielle søkere å innføre nye krav mindre enn ett år før iverksettelse, kan departementet fastsette at nye opptakskrav skal tre i kraft senere.

Søkerhandboka er en svært viktig informasjonskilde for søkere til universiteter og høgskoler. Vi vil derfor anmode lærestedene om å påse at den informasjonen som sendes SO i den forbindelse, er i tråd med lærestedenes planlagte studietilbud. Dersom det skjer endringer, må institusjonene umiddelbart informere SO slik at korrigert informasjon kan legges ut på nettet.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Lars Arne Aasen
seniorrådgiver
 


Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev og studentorganisasjonene
Statens lånekasse for utdanning
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste


----------------------------------------------------------------------------------------------


Rundskriv F-09-10 kan også lastes ned i PDF-format.

Rundskriv F-09-10 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.