Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %.
  • Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene (K2013).
  • Beregningene skal foretas med alle vedtatte endringer i offentlig tjenestepensjon per 1.1.2020.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Hina Ilyas
seniorrådgiver