Rundskriv I-3/2019 om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten

I dette rundskrivet gjør Helse- og omsorgsdepartementet rede for noen av de viktigste reglene om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten. Departementet erfarer at det kan være uklarheter og ulike oppfatninger knyttet til forståelse og praktisering av reglene om taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet.

Les rundskriv om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten