Forsiden

Rundskriv I-6/2017 om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjoner

Den senere tid har det vært oppmerksomhet knyttet til den midlertidig stengingen av de såkalte "internklinikkene" ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ved internklinikkene har psykologistudenter under veiledning ytt helse- og omsorgstjenester til pasienter. Veiledningsansvaret har blitt ivaretatt enten av instituttets egne ansatte eller av helsepersonell som har inngått avtale med instituttet om slik veilederrolle. Også ved andre utdanningsinstitusjoner er det etablert lignende ordninger som innebærer at studenter som ledd i utdanningen yter helse- og omsorgstjenester til pasienter.

Slike tilbud har et dobbelt formål. For det første å yte helse- og omsorgstjenester til pasientene. For det andre at studentene gjennom slik praksis skal få opplæring i å anvende teoretiske kunnskaper i praksis, samt tilegne seg kunnskap om og erfaring i pasient-behandlersituasjonen.

Hensikten med dette rundskrivet er å tydeliggjøre for utdanningsinstitusjonene de mest sentrale delene av regelverket som vil gjelde for virksomheten dersom de samtidig yter helse- og omsorgstjenester som en integrert del av utdanningen. Rundskrivet redegjør også for regelverk som primært retter seg mot den enkelte student eller veileder, og da i hovedsak helsepersonelloven og pasient- og brukerettighetsloven.

Les rundskriv I-6/2017 om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjoner (pdf)