Rundskriv om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Rundskriv H-4/15

Å ta i bruk eksisterende bygninger som asylmottak reiser flere juridiske problemstillinger av betydning både for bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak.

Ved bruk av eksisterende bygninger oppstår det særlig spørsmål om dispensasjon og bruksendring etter plan- og bygningsloven. Søknad om bruksendring, og eventuelt dispensasjon fra det angitte formål i reguleringsplan, må behandles av bygningsmyndighetene.

Bruk av bygning som asylmottak må også oppfylle krav etter bl.a. helselovgivningen og brannlovgivningen.

Ettersom etablering og drift av asylmottak berører ansvarsområdet til flere departementer, er rundskrivet utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven (pdf)