Rundskriv

Rundskriv Q-20/2016 - Ekteskapsloven

Endringer i ekteskapsloven og brudvigjingsloven skal legge til rette for en bedre behandling av saker der inngåtte ekteskap ikke er gyldige etter norsk rett. Etter endringene er myndigheten til å behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap lagt til fylkesmannen i førsteinstans, som vil være Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det gjelder nå en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge. Fylkesmannens adgang til å gi dispensasjon fra alderskravet i ekteskapsloven er dermed opphevet. Les mer om endringene i Prop. 49 L (2017-2018).

Last ned rundskrivet.