Rundskriv Q-20/2016 - Ekteskapsloven

Endringer i ekteskapsloven og brudvigjingsloven skal legge til rette for en bedre behandling av saker der inngåtte ekteskap ikke er gyldige etter norsk rett. Etter endringene er myndigheten til å behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap lagt til fylkesmannen i førsteinstans, som vil være Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Last ned rundskrivet.