Rundskriv V-001/19 B - Tilskudd til private kirkebygg 2019

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

Formålet med bevilgningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg, med lavere egenfinansiering.

Med kirkebygg menes bygg, eller deler av bygg som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til eventuelle deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse.

Tilskuddsordningen er en etterskuddsordning. Det gis kun tilskudd til finansiering av kirkebygg som er i søkers eie, er ferdigstilt og offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i nettoarealer (bruksarealer). Arealet må utgjøre minst 50 kvadratmeter. Det tas sikte på å yte tilskudd på 825 kroner per kvadratmeter. Det kan gis tilskudd for inntil 5 kvadratmeter per medlem.

Trossamfunn utenom Den norske kirke må være tilskuddsberettiget i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna §§ 19 eller 19a. Offentlig godkjent medlemstall for 2018 blir lagt til grunn for beregningen av tilskuddet.

Private stiftelser og organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge bekreftelse på tilhørighet og anslag på medlemsantall iht. kirkelovens § 3 om tilhørighet og medlemskap.

Utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema er lagt ut på regjeringens nettsider under Kulturdepartementet.

Søknadsfrist 15. juni 2019

 

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)
avdelingsdirektør

Glenn Greenberg
rådgiver