Rundskriv V-6/2018 - Standard fastsatt av statens kartverk (SOSI) for gravplasser

Den enkelte gravplass, hvert gravfelt og hver grav skal ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI).

1. Ikrafttredelse av gravferdsforskriften § 4 annet ledd

Gravferdsforskriften fikk i 2012 en ny bestemmelse om at den enkelte gravplass, hvert gravfelt og hver grav skal ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI), jf. gravferdsforskriften § 4 annet ledd. Bestemmelsen ble gitt utsatt ikrafttredelse, i påvente av at produktspesifikasjonen skulle ferdigstilles og godkjennes av Statens kartverk. Standarden er nå klar til bruk, og gravferdsforskriften § 4 annet ledd vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2019. For planarbeid som igangsettes etter denne dato vil det være et krav om bruk av SOSI gravplass.

2. Bruk av standarden ved nyanlegg og utvidelse av gravplass

Formålet med standardisert kartinformasjon for gravplasser er å sikre en trygg og effektiv gravplassforvaltning. Tålegrensen for feil på dette området er lav, og det er særlig viktig med et godt og nøyaktig kartmateriale for forvaltningen. I første rekke er det viktig at standarden tas i bruk ved all planlegging av nyanlegg og utvidelse av gravplass. Ved vesentlig endring av gravplass som innebærer nye gravkart vil det også være et krav at standarden tas i bruk.
For øvrig bør all kartproduksjon i forbindelse med overgang fra papirkart til digitale gravkart være i henhold til SOSI gravplass.

3. Nærmere om SOSI gravplass

SOSI gravplass angir hvilken struktur og hvilket format kartdataene skal ha. Dette innebærer blant annet at standarden angir hvordan de fysiske objektene på gravplassen skal navngis på en enhetlig måte og hvordan de henger sammen i en logisk modell. Standarden består av følgende dokumenter:

  • SOSI Generell objektkatalog Gravplass:
    Dette er hoveddokumentet i standarden og styrende for den nærmere presiseringen i Produktspesifikasjon Gravplass Del 1 og Produktspesifikasjon del 2: Tegneregler. Her vil du alltid finne siste versjon av standarden og produktspesifikasjonen.
  • Produktspesifikasjon Gravplass Del 1:
    Dette dokumentet omfatter blant annet et utdrag av hoveddokumentet og nærmere definisjoner og beskrivelse av hva et gravkart skal inneholde. 
  • Produktspesifikasjon del 2:
    Tegneregler: Dette dokumentet har nærmere beskrivelse av hvordan kartdataene skal fremstilles grafisk. 

4. Nettsted for SOSI gravplass

For å bistå gravplassforvaltningene i arbeidet med å utvikle digitale gravkart i henhold til SOSI gravplass, er det utviklet et eget nettsted med nærmere veiledning og henvisning til retningslinjene for standarden, se https://sosigravplass.no/. Dokumentene som inngår i standarden (SOSI Generell objektkatalog Gravplass, Produktspesifikasjon Gravplass Del 1 og Produktspesifikasjon del 2) kan lastes ned fra dette nettstedet.

5. Oppfølging av standarden

SOSI gravplass har blitt utviklet gjennom flere år, og oppfølging for videre utvikling er en viktig side ved standardiseringen. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har et ansvar for å følge opp standarden. De spesifiserte delene av standarden følges opp av gravplassrådgiver Åse Skrøvset. Det er viktig at aktuelle spørsmål og kommentarer fanges opp, og i den forbindelse bes det om at kontaktskjemaet som finnes på nevnte nettsted benyttes.

 

Med hilsen

Gro Paudal (e.f.)
avdelingsdirektør

Randi Hvidsten
seniorrådgiver