Rundskriv V-7B 2008

Utnevning av biskop i Nidaros

Utnevning av biskop i Nidaros

Til prester, vigslede diakoner, kateketer og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-7B/2008

200704410 KIA AEL

14.01.2008

 

Utnevning av biskop i Nidaros

I anledning forestående utnevning av biskop i Nidaros bispedømme, anmodes De om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt. Nidaros bispedømmeråd har i møte 9. januar 2008 nominert følgende kandidater:

Prost Kirsten Elisabeth Almås
(CV for Kirsten Elisabeth Almås og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Prost Per Halstein Nielsen
(CV for Per Halstein Nielsen og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Prost Ingrid Vad Nilsen
(CV for Ingrid Vad Nilsen og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Prost Tor Singsaas
(CV for Tor Singsaas og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Generalsekretær Olav Fykse Tveit
(CV for Olav Fykse Tveit og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen
1. mars 2008. Brevet vil bli unntatt offentlighet.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef
Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg (se lenker til CVer og svar på spørsmål lenger oppe i dokumentet)