Rundskriv V-8B 2008

Utnevning av biskop i Nidaros

Utnevning av biskop i Nidaros

Til menighetsrådene i Nidaros bispedømme

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-8B/2008

200704410 KIA AEL

14.01.2008

 

Utnevning av biskop i Nidaros

I anledning forestående utnevning av biskop i Nidaros bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som rådet anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet.

Nidaros bispedømmeråd har i møte 9. januar 2008 nominert følgende kandidater:

Prost Kirsten Elisabeth Almås
(CV for Kirsten Elisabeth Almås og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Prost Per Halstein Nielsen
(CV for Per Halstein Nielsen og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Prost Ingrid Vad Nilsen
(CV for Ingrid Vad Nilsen og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Prost Tor Singsaas
(CV for Tor Singsaas og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Generalsekretær Olav Fykse Tveit
(CV for Olav Fykse Tveit og svar på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd)

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2 og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 3. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall (mer enn halvparten) av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at utskriften kan være i departementet innen 1. mars 2008.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef
Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør
 

Vedlegg (se lenker