Samarbeidsavtaler mellom Terra-Gruppen AS og eierbankene godkjennes

Finansdepartementet har 26. mai 2009 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-7 første ledd godkjent samarbeidsavtaler mellom Terra-Gruppen AS' produktselskaper og eierbankene.

Wikborg Rein & Co
Postboks 1513 Vika
0117 OSLO

For: advokat Arne Didrik Kjørnæs
 


       
Deres ref                                     Vår ref                                Dato
505511-006                                  08/4421 FM JCW                  26.05.2009


 

Klage over vedtak etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-7


Det vises til tilrådning fra Kredittilsynet 4. mai 2009 og (tidligere) 28. august 2008, og til klage på vegne av Terra-Gruppen AS fra Wikborg Rein 18. juli 2008 på vedtak etter finansieringsvirksomhetsloven (finansvl.) § 2-7. Det vises for øvrig til annen korrespondanse i saken.

Samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner som ikke inngår i samme konsern, skal godkjennes av departementet, jf. finansvl. § 2-7. Avgjørende for om godkjenning etter denne bestemmelsen skal gis, er en vurdering av den omsøkte samarbeidsavtalens innvirkning på konkurranseforholdene. I denne vurderingen skal det legges til grunn en konkret vurdering i den enkelte sak.

Etter en konkret vurdering har Finansdepartementet under tvil kommet til at eksklusivitetsklausul i dette tilfellet kan tillates. Departementet har blant annet sett hen til at avtalene er inngått mellom foretak på ulike ledd i produksjonskjeden, og at markedsandelene er beskjedne. Videre har departementet sett hen til at det i forarbeidene til finansvl. § 2-7 er fremhevet at det skal legges vekt på om avtalen innebærer at mindre institusjoner kan styrke seg i konkurransen med de større institusjonene.
 
Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 2-7 første ledd godkjenner Finansdepartementet bruk av eksklusivitetsklausulene i de omsøkte utkastene til samarbeidsavtaler. Det presiseres at godkjennelsen gjelder avtalene slik de er forelagt Kredittilsynet.

For ordens skyld gjør Finansdepartementet oppmerksom på at godkjenning av avtalen i henhold til finansvl. § 2-7 ikke har noen betydning for avtalens stilling i relasjon til andre regler, herunder lov 11. juni 1993 nr. 63 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven).


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                               Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                               underdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet