Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

I Meld. St. 18 (2014-2015) viser regjeringen til universitets- og høyskolesektorens store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for mange universiteter og høyskoler. Derfor er det behov for sammenslåinger for å bedre grunnlaget for utdanning og
forskning av høyere kvalitet. På bakgrunn av dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og høyskolene, har Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og
Høgskolen i Telemark (HiT) anbefalt at disse høyskolene slås sammen til en høyskole fra 1.januar 2016, med navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.

HBV og HiT legger til grunn at en sammenslåing gjør institusjonene bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer. Høyskolene har som mål at den nye institusjonen skal være en enhetlig flercampusinstitusjon med studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark, med en sterk identitet knyttet til en profesjonsrettet og arbeidslivsoientert hovedprofil. Videre legger høyskolene til grunn at den nye institusjonen i
samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale- og internasjonale kunnskapsaktører, skal tilby utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet. HBV og HiT har som mål at den nye institusjonen skal kunne bli akkreditert som universitet.

Etter innspill fra høyskolene legger Kunnskapsdepartementet til grunn at den nye institusjonen etableres med ekstern styreleder og ansatt rektor. På bakgrunn av ønske fra begge høyskolene, vil Kunnskapsdepartementet oppnevne et fellesstyre som vil få myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye institusjonen.

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark organiseres fra 1. januar 2016 som en institusjon under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.