Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund

I Meld. St. 18 (2014-2015) viser regjeringen til universitets- og høyskolesektorens store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for mange universiteter og høyskoler. Derfor er det behov for sammenslåinger for å bedre grunnlaget for utdanning og forskning av høyere kvalitet. På bakgrunn av dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og høyskolene, har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) foreslått at institusjonene blir slått sammen til ett universitet fra 1. januar 2016, med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

NTNU, HiG, HiST, og HiÅ legger til grunn at NTNU etter sammenslåingen skal være et internasjonalt fremragende universitet med levende campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Institusjonene legger til grunn at NTNU skal ha en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet. Institusjonene har mål om at NTNU skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. For å legge til rette for en god gjennomføring av sammenslåingen, utvides styret for NTNU med fire medlemmer fra 1. januar 2016 og ut styreperioden som avsluttes 31. juli 2017. Styret utvides med to medlemmer valgt av de ansatte og ett medlem valgt av studentene på HiG, HiST og HiÅ, dessuten ett eksternt styremedlem oppnevnt av departementet. Kunnskapsdepartementet vil oppnevne et fellesstyre som vil få myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye institusjonen.

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).