Sammenslåing av Ofoten Sparebank og Tjeldsund Sparebank

Finansdepartementet gir tillatelse til at Tjeldsund Sparebank sluttes sammen med Ofoten Sparebank, med Ofoten Sparebank som overtakende bank. Tillatelsen er gitt med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd.

Likelydende brev til
Ofoten Sparebank og
Tjeldsund Sparebank

 

  

  

       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/2786 FM IF

24.07.2006

         

Søknad om sammenslåing av Ofoten Sparebank og Tjeldsund Sparebank

 

Det vises til søknad om konsesjon til sammenslåing av Ofoten Sparebank og Tjeldsund Sparebank datert 5. april 2006, Kredittilsynets tilrådning i saken datert 23. mai 2006, samt annen korrespondanse i sakens anledning.

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kgl.res. 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Tjeldsund Sparebank sluttes sammen med Ofoten Sparebank, med Ofoten Sparebank som overtakende bank, slik det er vedtatt av bankenes forstanderskap og som det er gjort rede for i søknaden av 4. april 2006 med vedlegg.

Det stilles følgende vilkår for vedtaket:

  • De forhold som ble identifisert ved Kredittilsynets inspeksjon i Ofoten Sparebank 6. og 7. oktober 2005, utbedres, og Kredittilsynet underrettes særskilt om hvordan utbedringene er foretatt.
  • Vedtak om fusjonen meldes til Foretaksregisteret innen 14 dager fra dette brevs dato, jf. sparebankloven § 47 annet ledd.
  • Vedtektene endres innen 1. oktober 2006 (jf. Kredittilsynets brev av 23. mai) 2006, og godkjennes av Kredittilsynet etter sparebankloven § 5, jf. res. 22. september 1961 og Finansdepartementets brev til Kredittilsynet av 17. mars 1988.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet