Sammenslåing av Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

I Meld. St. 18 (2014-2015) viser regjeringen til universitets- og høyskolesektorens store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for mange universiteter og høyskoler. Derfor er det behov for sammenslåinger for å bedre grunnlaget for utdanning og
forskning av høyere kvalitet. På bakgrunn av dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og høyskolene er det lagt opp til at Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna blir slått sammen fra 1. januar 2016, med navnet Universitetet i Nordland.

En sammenslåing av Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna skal gi regionen en sterk nasjonal aktør innenfor høyere utdanning og forskning og sikre bærekraft både for virksomheten på Helgeland og for universitetet som helhet. Universitetet og høyskolen har som mål at universitetet etter sammenslåing styrker Helgeland i et langsiktig perspektiv, samtidig som det støtter og løfter tilgangen på relevant kompetanse for Nordland, Nord-Norge
og Norge.

Universitetet får nytt styre fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Departementet legger til grunn at universitetet også i denne perioden skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor.

I tråd med anbefaling fra institusjonene vil Kunnskapsdepartementet oppnevne et fellesstyre som vil få myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye institusjonen.

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Universitetet i Nordland.